1 Qoronttoosa 1

1Xoossaa sheniyan Yesuus Kiristtoosa hawaare gidanaw xeegettida Phawuloosinne, nu ishaa Sostenisi, 2Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keethaas, Yesuus Kiristtoosan geeyidayssatasinne geeshshi gidana mela xeegettidayssatas; qassi enttasinne nuus Goda gidiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthaa ubba bessan xeegiya ubbaas; 3Xoossay, nu Aawaynne Goday Yesuus Kiristtoosi hinttew aadho keehatethaanne sarotethaa immo. 4Xoossay Kiristtoos Yesuusa baggara hinttew immida aadho keehatethaa gisho taani ubba wode Xoossaa galatays. 5Iyan odaninne eratetha ubban hintte durettideta. 6Taani Kiristtoosabaa markkattidayssi tuma gideyssa hessi qonccisees. 7Hessa gisho, hintte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa yuussaa naagishe de7ishin, ay ayyaana imoykka hinttew paccenna. 8Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi simmiya wode hintte borettonnayssata gidana mela I wurssethi gakkanaw hinttena miinthana. 9Ba Na7aa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosara issifetethay daana mela hinttena xeegida Xoossay ammanettidayssa. 10Ta ishato, hintte gidon shaaketethi doonnaada hintte issi wozananinne issi qofan isso gididi, daana mela nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan ta hinttena woossays. 11Ta ishato, Qelo7e soo asay hintte giddon ooshshi de7eyssa taw odidosona. 12Hinttefe issoti issoti, "Taani Phawuloosassa; taani Aphiloosassa; taani Phexiroosassa; taani Kiristtoosassa" yaageeta. 13Kiristtoosi shaakettideyye? Hintte gisho masqaliya bolla kaqettiday Phawulooseyye? Woykko hintte Phawuloosa sunthan xammaqettidetiyye? 14Taani Qarisphoosinne Gaayoosi attin hinttefe oonakka xammaqaboonna gisho Xoossaa galatays. 15Hessa gisho, oonikka hinttena ta sunthan xammaqettideta gaanaw dandda7enna. [ 16Qassi Isxifaanose soo asaakka ta xammaqidayssa akeekays, shin haraa oona xammaqidaakko hassayikke.] 17Kiristtoosi tana kiittiday Wonggelaa odana melassafe attin xammaqana mela gidenna. Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidayssi hada gidonna mela taani asa cinccatetha qaalan odikke. 18Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidayssa odiya qaalay dhayeyssatas eeyatethi, shin nuus atteyssatas Xoossaa wolqqaa. 19Geeshsha Maxaafan, "Taani cinccata cinccatethaa dhayssana; akeekanchchota akeekaa balethana" yaagees. 20Yaatin, cincci awun de7ii? Higge asttamaarey awun de7ii? Woykko ha sa7aa eranchchoy awun de7ii? Xoossay ha sa7aa cinccatethaa eeyatethi oothibeennee? 21Ha sa7aa asay bantta cinccatethan Xoossaa eronna mela ba cinccatethan diggidi, eeyatethan taybettiya, nuuni odiya qaalan ammaneyssata ashshanaw Xoossaa shene gidis. 22Ayhudeti malaata be7anaw koyoosona; qassi Giriketi cinccatethi koyoosona. 23Shin nuuni masqaliya bolla kaqettida Kiristtoosa sabbakoos. Hessi Ayhudatas dhube; qassi Giriketas eeyatethi. 24Shin Xoossay xeegidayssatas, Ayhude gidin, Girike gidin Kiristtoosi Xoossaa wolqqaanne iya cinccatethaa. 25Xoossaa eeyatethay asa cinccatethafe aadhdhees; qassi Xoossaa daaburay asa minotethafe minnees. 26Hiza, ta ishato, Xoossay hinttena xeegiya wode hintte ay mela aseekko qoppite. Asa qofan hintte giddon cinccati, wolqqaamatinne dhoqqa zareti dookkona. 27Shin Xoossay cinccata yeellayanaw alamen de7iya eeyata dooris; qassi minota yeellayanaw alamen de7iya daaburanchchota dooris. 28Xoossay ha alamiyan gita geetettidabaa dhayssanaw, ha sa7aa kawushshabaa, kadhettidabaanne pathonnabaa dooris. 29Oonikka Xoossaa sinthan ceeqqettonna mela hessa oothis. 30Shin Xoossay hinttew Kiristtoos Yesuusara issifetethi daana mela oothis. I nuus Xoossaafe cinccatethi, xillotethi, geeshshatethinne atotethi gidis. 31Hessa gisho, Geeshsha Maxaafan, "Ceeqettiya oonikka Godan ceeqqo" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\