1 Qoronttoosa 10

1Ta ishato, taani hintte hayssa akeekana mela koyays. Nu aawati ubbay shaarappe garssara hamuttidosona; ubbay abbaa pinnidosona. 2Entti Musera issifanaw shaaraninne abban xammaqettidosna. 3Entti ubbay issi ayyaana kathaa midosona. 4Qassi ubbay issi ayyaana ushshaa uyidosona. Entti banttana kaalliya ayyaana zaallafe pulttida ushshaa uyidosona; he zaallayka Kiristtoosa. 5Shin Xoossay enttafe darotan ufayttiboonna gisho entta ahay bazzo biittan wodhdhidi attis. 6Entti iitabaa amottidayssada, nukka iitabaa amottonna mela hessi ubbay nuus leemiso gidis. 7Geeshsha Maxaafan, "Asay maanawunne uyanaw uttidosona; qassi yexxanaw denddidosona" geetettidayssada enttafe issoti issoti eeqa goynnidayssa mela hintte eeqa goynnofite. 8Enttafe issoti issoti laymatidayssada nu laymatanaw bessenna. Hessa gaason enttafe issi gallas laatamanne heedzu mukulu asi hayqqis. 9Enttafe issoti issoti Godaa paaccidi shooshan dukettidi hayqqidayssada nu Godaa paaccanaw bessenna. 10Enttafe issoti issoti zuuzummidi hayqo ehiya kiitanchchuwan dhayidayssada hintteka zuuzummofite. 11Ha entta bolla gakkida ubbay nu naagettana mela nuus leemiso gidis. Qassi wode wurssethaa bolla de7iya nuus timirtte gidana mela ha ubbay xaafettis. 12Hessa gisho, ta eqqas giya oonikka kunddonna mela bana naago. 13Ase ubbaa gakkiya paaceppe attin dumma paacey hinttena gakkibeenna. Hintte wolqqay dandda7eyssafe aadhdhiya paacen hintte paacettonna mela aathi immonna Xoossay ammanettidayssa. Hinttena paacey gakkiya wode he paaciya I hinttena dandda7isana. Qassi he paaciyappe hintte keyana ogiya I giigisana. 14Hiza, ta al77o ishato, eeqa goynnofe haakkite. 15Hintte wozanaama asi gidida gisho ta hayssa odays. Taani geyssi tuma gideyssa hinttee hintte huu7en pirddite. 16Nuuni Xoossaa galatidi shaakettiya anjjo xuu7ay Kiristtoosa suuthaara issifetethi de7eyssa gidenneyye? Qassi nuuni bathiya uythay Kiristtoosa ashuwara issifetethi de7eyssa gidenneyye? 17Nuuni daro gidikkoka uythay issino, nu he issi uythaa shaakettiya gisho issi asatethi. 18Ane Isra7eele asay oothidayssa akeekite. Yarshshettida yarshshuwa meyssatas yarshsho bessaara issifetethi baaweyye? 19Taani ay gaanaw koyada gaynaa? Eeqas yarshshettida kathay woykko eeqay pathiyabaa gidenna. 20Entti yarshshey Xoossaas gidonnashin tuna ayyaanatassa. Hessa gisho, hinttew tuna ayyaanatara issifetethi daana mela koyikke. 21Hintte Godaa xuu7appe uyishe, qassi tuna ayyaanata xuu7appe uyanaw dandda7ekketa. Godaa gaytappe mishe qassi tuna ayyaanata gaytappe maanaw dandda7ekketa. 22Nu hessa oothidi Godaa yiloynoo? Nu iyappe aadhdhiya minoyye? 23Hintte, "Ubbabaa oothonna mela diggiyabay baawa" geeta, shin ubbay maaddenna. Hintte, "Ubbabaa oothonna mela diggiyabay baawa" geeta, shin ubbabay dichchenna. 24Issi issi asi, hara asi maaddiyabaa qoppanaw bessesippe attin bana maaddiyabaa xalaala qoppofo. 25Hintte kahaa sidhen gelssiya oysha denthonna giyan bayzettiya ashuwa coo miite. 26Ays giikko, "Sa7inne sa7an de7iya ubbay Godaassa." 27Issi ammanonna asi hinttena imatanaw koyidi xeegikko baanaw koykko biite. Hintte kahan medhettiya oyshan sidhonna hintte sinthe aathiyabaa ubbaa miite. 28Shin issi asi, "Hayssi eeqas yarshshettidabaa" giikko, he hinttew odida addiya gishonne hintte kaha gisho he kathaa mooppite. 29Taani, kaha gisho gey he hinttew odida uraa kaha guussufe attin hintte kaha gidenna. Hara asa kaha gisho gada taani ta la77atethaa bolla ays pirddo? 30Taani miya kathaa Xoossaa galatada miikko balidaada ays borettiyana? 31Hiza, hintte ay miikko ay uyikko, woykko ay oothikokka ubbabaa Xoossaa bonchchos oothite. 32Ayhudeta gidin Giriketa gidin woykko Xoossaa woosa keethi gidin ooddeskka dhube gidoppite. 33Taani ubba wode darota ashshanaw entti maaddettiya oge koyaysippe attin tana maaddiya oge koyikke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\