1 Qoronttoosa 11

1Taani Kiristtoosa leemisuwa kaalleyssada, hintteka tana kaallite. 2Hintte ubbaban tana qoppiya gishonne ta tamaarssida timirttiya minthidi naagida gisho ta hinttena galatays. 3Shin Kiristtoosi adde ubbaas huu7e, addey maccasas huu7e, qassi Xoossay Kiristtoosas huu7e gideyssa hintte erana mela ta koyays. 4Ba huu7iya guulunttidi Xoossaa woossiya woykko tinbbite odiya adde ubbay huu7e gidida Kiristtoosa toochchees. 5Ba huu7iya qaconna Xoossaa woossiya woykko tinbbite odiya maccasiya huu7e gidida ba azinaa toochchawusu. Ba huu7iya qaconna maccasiya ba huu7iya meedettida maccasa mela. 6Maccasi ba huu7iya qaconna ixxiko, ba huu7iya qanxxetto. Shin iw huu7iya qanxoy woykko meedoy borsso gidikko ba huu7iya qaco. 7Addey Xoossaa leemisonne Xoossaa bonchcho gidiya gisho ba huu7iya qachchanaw bessenna, shin maccasi addes bonchcho. 8Maccasi addefe medhettasuppe attin addey maccasappe medhettibeenna. 9Maccasi addes medhettisippe attin addey maccasas medhettibeenna. 10Hayssa gishonne kiitanchchota gisho maccasi baw maati de7eyssa bessiya malla ba huu7en qacanaw bessees. 11Shin Godaa qofan maccasi addey baynna deenna; addeyka maccasi baynna de7enna. 12Maccasi addefe medhettidayssada addeyka maccasappe yelettis. Shin ubbabaykka Xoossafe medhettis. 13Ane hintte pirddite. Maccasi ba huu7e qaconna Xoossaa woossanaw bessii? 14Addey ba huu7iya dichchiko iyaw borsso gideyssa hari attoshin medhetethi hinttena tamaarssenne? 15Shin maccasi ba huu7iya dichchiko iw bonchcho gidennee? Maccasas huu7ey imettiday iya bana kammana melassa. 16Shin hayssa bolla palamanaw koyaa asi de7ikko, nuus gidin woykko Xoossa woosa keethatas gidin hayssafe hara wogi baawa. 17Hintte issife shiiqey go77as gidonnashin qohos gidiya gisho ha77i ta immiya kiitan hinttena nashshike. 18Ta koyro si7iday, hintte woosa keethan shiiqiya wode hintte giddon shaahetethi de7eyssa. He ta si7idayssafe baggay tuma gideyssa ammanays. 19Hintte giddofe tumi de7eyssati oonanteeko erettana mela hintte giddon shaakoy daanayssi attenna. 20Hintte issife shiiqiya wode hintte shiiqey Godaa kahuwa maanassa gidenna. 21Hintte kathi miya wode issoy issuwa naagonna bayssa bayssa miya gisho issoy koshattees hankkoy qassi mathottees. 22Tuma hintte maanawunne uyanaw hinttew keethi baawe? Woykko Xoossa woosa keethaa kadhetii? Aykkoy baynna manqota yeellayeetii? Ta hinttena woygo? Hayssas ta hinttena nashshoo? Nashshike. 23Taani hinttew immida timirttiya Godaappe ekkas. Godaa Yesuusi aadhdhidi imettiya qamman uythaa ekkidi, 24Xoossaa galatis. Uythaa bathidi "He7ite; miite. Hayssi hinttew imettiya ta ashuwa. Hayssa mishe tana hassayite" yaagis. 25Hessadakka, kahuwa midi simmin, xuu7aa ekkidi, "Hayssi xuu7ay ta suuthan eqqiya ooratha caaquwa. Hintte iyappe uyaa wode ubban tana hassayite" yaagis. 26Hintte ha uythaa miya wodenne ha xuu7aa uyaa wode ubban Goday yaana gakkanaw iya hayquwa odeeta. 27Hessa gisho, bessonna ogiyan Godaa uythaa miya woykko Godaa xuu7aa uyaa oonikka iya ashuwanne suuthaa toochchida gisho ba nagaran oyshettees. 28Shin asi bana paacco. Yaatidi uythaa mo; xuu7appeka uyo. 29Godaa ashuwabaa shaakki eronna, uythaa meynne xuu7appe uyey, ba bolla pirdda meesinne uyees. 30Hessa gisho, hintte giddofe daroti daaburidosona; harggidosona; qassi unddenna asati hayqqidosona. 31Shin nu nuna paaci be7idabaa gidiyakko, nu bolla pirddettanashin. 32Alamey pirddettiya wode nu alamiyara pirddettonna mela ha77i Goday nuna seeres. 33Hessa gisho, ta ishato, Godaa kahuwa maanaw hintte shiiqiya wode issoy issuwa gathi ekkite. 34Hintte shiiqoy pirddas gidonna mela koshattida oonikka de7ikko, ba son mo. Attidabaa taani yaa bada hinttew odana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\