1 Qoronttoosa 12

1Ta ishato, Geeshsha Ayyaana imotatabaa hintte erana mela ta koyas. 2Hintte Xoossaa ammanonna wode dooni baynna eeqatan gooshettidi, hintte eronna soo bidayssa ereeta. 3Xoossaa Ayyaanay kaalethiya asi oonikka, "Yesuusi qanggetto" yaagenna. Qassi Geeshsha Ayyaanay kaalethonna de7ishin, oonikka, "Yesuusi Goda" gaanaw dandda7onayssa hintte erana mela koyays. 4Dumma dumma Ayyaana imotati de7oosona, shin imotata immiya Ayyaanay issuwa. 5Nu Godaas oothiya dumma dumma oosoti de7oosona, shin Goday issuwa. 6Nu Godaas oothiya dumma dumma ogeti de7oosona, shin he ogetan asa ubban oothiya Xoossay issuwa. 7Shin issuwas issuwas imettida imotatan harata maaddana mela Geeshsha Ayyaanay qonccees. 8Geeshsha Ayyaanay issuwas cinccatethi kumida qaala immees; qassi issuwas eratethi kumida qaala immees. 9He Geeshsha Ayyaanay issuwas ammano, hankkuwas qassi pathiya wolqqaa immees. 10Geeshsha Ayyaanay issuwas malaata oothiya wolqqaa, issuwas tinbbite odiya wolqqaa immees. Issuwas ayyaanappe ayyaana shaakki eriya wolqqaa, issuwas dumma dumma doonan odiya wolqqaa, qassi issuwas dumma dumma doonan odettidayssa birshshiya wolqqaa immees. 11Shin ha ubbaa oothey he issi Geeshsha Ayyaana. I koyaa mela issi issi asaas dumma dumma imota immees. 12Issi asatethan daro billiteti de7oosona, shin he dumma dumma billiteti issi asatethi gidoosona. Hessadakka, Kiristtoosi dumma dumma billiteti de7iya asatethaa mela. 13Nuuni Ayhude gidin Girike gidin aylle gidin womaano gidin, ubbay issi asatethi gidanaw Geeshsha Ayyaanan xammaqettida. Qassi nu ubbay issi Geeshsha Ayyaana ekkida. 14Nu asatethan dumma dumma billiteti de7oosonappe attin issi billite gidenna. 15Tohoy, "Taani kushe gidonna gisho billite gidikke" giikko, I hessa gida gisho billitetethay attiyye? 16Haythi, "Taani ayfe gidonna gisho billite gidikke" giikko, I hessa gida gisho asatethaafe issi billite gideyssi attiyye? 17Asatetha ubbay ayfe xalaala gididaakko, nu aybin si7anee? Qassi asatethi ubbay haytha xalaala gididaakko nu aybin singganee? 18Shin Xoossay ba koyidayssada, asatethaa giddon dumma dumma billiteta wothis. 19Ubbay issi billite gididaakko asatethi waanidi daanee? 20Shin billiteti daro gidikkoka, asatethay isso. 21Ayfey kushekko, "Ne taw koshshakka" gaanaw dandda7enna. Woykko huu7ey tohokko, "Ne taw koshshakka" gaanaw dandda7enna. 22Shin daabura daaniya asatethaa billiteti nuus aadhdhidi koshshosona. 23Bonchcho koshshenna gidi nu qoppiya nu billitetappe baggata daro bonchchoos. Qassi nu borssettiya nu asatethaa billiteta aathi bonchchidi naagoos. 24Nu be7in borssonna asatethaa billitetas bonchcho koshshenna. Shin Xoossay nu asatethaa billiteta wolira gasethidi borssiya billitetas aadhdhiya bonchcho immis. 25Asatethaa billiteti issoy issuwara shaako medhdhonna wolis qoppana mela oothidi medhdhis. 26Asatethaa billitetappe issoy sakettiko billiteti ubbay iyara sakettoosona. Asatethaa billitetappe issoy bonchchetiko billiteti ubbay iyara ufayttoosona. 27Hintte ubbay Kiristtoosa asatethi; qassi hintte issoy issoy iya billiteta. 28Woosa keethan Xoossay, koyro hawaareta, nam77antho nabeta, heedzantho asttamaareta, kaallidi malaata ootheyssata, patheyssata, harata maaddeyssata, woosa keetha ayseyssatanne, dumma dumma doonan haasayeyssata wothis. 29Ubbay hawaare? Ubbay nabe? Ubbay asttamaare? Ubbay malaata oothi? 30Ubbay pathiyye? Ubbay dumma dumma doonan odetti? Ubbay dumma dumma doonan odettoyssa birshshi? 31Shin ubbaafe aadhdhiya imotaa minthidi koyite. Qassi ubbaafe aadhdhiya ogiya ta hinttena bessana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\