1 Qoronttoosa 14

1Siiqo kaallite. Ayyaana imotata minthidi koyite; ubbaafe aathidi, tinbbite imotaa minthidi koyite. 2Dumma dumma doonan odettiya asi Xoossaas odeesippe attin asas odenna. Shin asas qoncciboonna xuuraa Ayyaana wolqqan odettiya gisho oonikka I odetteyssa akeekenna. 3Shin tinbbite odeyssati ase dichchanaw, minthethanawunne minthanaw asas odees. 4Dumma dumma doonan odiya asi bana dichchees. Shin tinbbite odiya asi woosa keethaa dichchees. 5Hintte ubbay dumma dumma doonan odettiyako ta dosays, shin tinbbite odanayssa aathada dosays. Dumma dumma doonan odetteyssa woosa keethi dichchanaw birshshiya asi dhayikko, dumma dumma doona odetteyassafe tinbbite odeyssi aadhdhees. 6Shin ta ishato, taani hintteko bada qonccethan woykko eratethan woykko tinbbite odon woykko timirtten gidonnashin dumma dumma doonan odettiko hinttena ay maaddanee? 7Dumma dumma yetha miishetas issi qommo girssi de7ikko, suusul77e girssinne diitha girssi waattidi shaakki eranee? 8Qassi moyze punoy geeyidi erettonna ixxiko olas giigettey oonee? 9Hessadakka, dumma dumma doonan hintte odetteyssi qoncce gidonna ixxiko hintte odeyssa ooni eranee? Hessi carkkos odiya mela. 10Ha alamiyan daro doonati de7oosona; he ubbaas birshshethi de7ees. 11Shin issi asi odettiya doona taani eronna ixxiko I taw imathe gidees; takka iyaw imathe gidays. 12Hessadakka, Geeshsha Ayyaana imotaa hintte ekkanaw minthidi koykko, woosa keethi dichchanaw ubbaafe aadhdhiya imotaa koyite. 13Dumma dumma doonan odettiya asi ba odaa birshshanaw birshshetha imotay imettana mela Xoossaa woosso. 14Taani dumma dumma doonan Xoossaa woossiko, ta ayyaanay woossees, shin ta wozanay aykkoka go7ettenna. 15Yaatin, ta ay oothanaw koshshii? Taani ta ayyaanan woossays; ta wozanankka woossays. Taani ta ayyaanan yexxays; ta wozanankka yexxays. 16Hessa gidonna ixxiko neeni ne ayyaanan Xoossaa galatiya wode he bessan neeni geyssa eronna asi ne galateyssa woygidi, "Amin77i" gaanee? 17Neeni Xoossaa galateyssi lo77o, shin hara asi maaddenna. 18Ta hintte ubbaafe aathada dumma dumma doonan odettiya gisho Xoossaa galatays. 19Shin taani woosa keethan harata tamaarssanaw dumma dumma doonan tammu mukulu qaala odettanaappe erettiya doonan ichchashu qaala odettanaw dosays. 20Ta ishato, hintte qofan naytada hanoppite. Hintte iitabaas naytada haniteppe attin hintte qofan kahaamata gidite. 21Goday, Geeshsha Maxaafan, "Taani ha asaas, dumma dumma doonan odettiya asaaninne imatha inxarssan odettiya asan odana. Shin hessi haninikka tana si7okkona" yaagees. 22Hiza, dumma dumma doonan haasayoy, ammanonna asaas malla gideesippe attin ammaniyaa asaassa gidenna. Tinbbitey ammaniyaa asaas malla gideesippe attin ammanonna asaassa gidenna. 23Woosa keethaa asay issife shiiqiya wode ubbay dumma dumma doonan odettiko eronna woykko ammanonna asay hintte shiiquwa yidi, "Hayssati gooyosona" gokkonayye? 24Shin eronna woykko ammanonna asay woosa keethi yaa wode asay tinbbite odishin, si7ikko ba nagaraa akeekana; qassi I si7ida qaalan pirddettana. 25Entti iya wozanan geemmida qofaa qonccisana. Hessadakka, "Tuma Xoossay hintte giddon de7ees" yaagidi markkattidi, gufannidi Xoossaas goynnana. 26Ta ishato, nu woyginoo? Hintte issife shiiqiya wode issuwas mazmurey de7ees; issuwas tamaarsso imoti de7ees; issuwas qonccethi de7ees; issuwas dumma dumma doonan haasayoy de7ees; issuwas birshshetha imoti de7ees. He ubbay woosa keethi dichchiyabaa gidanaw bessees. 27Dumma dumma doonan odettiya asati de7ikko, nam77a woykko darikko heedza gididi maaran maaran haasayanaw bessees. Entti odetteyssa hara asi birshsho. 28Shin birshshiya asi dhayikko, dumma dumma doonan odetteyssi woosa keethan si77i go. Bawunne ba Xoossaas odo. 29Tinbbite odeyssati nam77a woykko heedza gididi odo. Qassi harati entti giyabaa pirddona. 30He shiiquwan de7iya hara asas issibay qoncciko kase odetteyssi si77i go. 31Ubbay tamaarana melanne ubbay minnana mela maaran maaran tinbbite odanaw dandda7eeta. 32Nabeta ayyaanay nabetas kiitettees. 33Geeshshata woosa keetha ubbay meezetidayssada Xoossay sarotetha Xoossaafe attin cabbo Xoossi gidenna. 34Maccasi woosa keethan si77i go. Muse higgey geyssada entti haarettofe attin woosa keethan odanaw enttaw maati baawa. 35Maccasi woosa keethan haasayoy borsso gidiya gisho issibaa eranaw koykko son bantta azinata oychchona. 36Xoossaa qaalaa koyro hintte ehidetii? Woykko Xoossaa qaalay hintte xalaalakko yidee? 37Oonikka bana nabe woykko bana Xoossaa asi gidi qoppiko, taani hinttew xaafeyssi Godaa kiitta gideyssa akeeko. 38Shin oonikka akeekonna ixxiko ikka akeekettofo. 39Hessa gisho, ta ishato, tinbbite odanaw minthidi amottite; qassi dumma dumma doonan odetteyssaka diggofite. 40Shin ubbayka woganinne maaran gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\