1 Qoronttoosa 15

1Ta ishato, ta hinttew markkattida Wonggelaa hintte ekkidayssanne hintte ammanoy iyan eqqidayssa hintte akeekana mela koyays. 2Ta tamaarssida Wonggelaa minthidi oykkiko hintte iyan attana. Hessi hanonna ixxiko hintte ammanaoy hada gidana. 3Taani ekkida ubbaafe aadhdhiya kiitaa kasetada hinttew immas. Hessika, Geeshsha Maxaafay geyssada, Kiristtoosi nu nagaraa gisho hayqqis. 4Moogettis; Geeshsha Maxaafay geyssada, heedzantho gallasan hayqoppe denddis. 5Phexiroosas qonccis. Hessafe guye, tammanne nam77u hawaaretas qonccis. 6Hessafe guye, ichchashu xeetappe dariya asaas issi toho qonccis. Enttafe dariya baggay ha77i gakkanaw paxa de7oosona, shin guuthati hayqqidosona. 7Hessafe guye, Yayqoobas qonccis; guyeppe ba hawaareta ubbaas qonccis. 8Qassi wurssethan awuccaya mela gidida taw qonccis. 9Taani Yesuusa hawaareta ubbaafe laafa. Taani Xoossaa woosa keethaa gooddida gisho Yesuusa hawaare geetettada xeegettanaw bessonnayssa. 10Shin Xoossaa aadho keehatethan ta ha77i gididayssa gidas; I taw immida aadho keehatethay mela attibeenna. Taani hankko hawaaretappe aathada daaburas. Shin taara de7iya Xoossaa aadho keehatethay oothisppe attin tana gidikke. 11Hiza, tana gidin entti, nu ubbay tamaarsey hessa; hintteka he kiitaa ammanideta. 12Kiristtoosi hayqoppe denddidayssa nu sabbakiya wode hinttefe issoti issoti yaatin, woygidi, "Hayqoppe denddoy baawa" yaagonaa? 13Hayqoppe denddoy baynnabaa gidikko Kiristtoosi hayqoppe denddibeenna guussu. 14Kiristtoosi hayqoppe denddiboonnabaa gidikko nu timirttey qassi hintte ammanoykka hada. 15Hayqoppe denddoy baynnashin, nuuni Xoossay, "Kiristtoosa hayqoppe denthis" yaagidi sabbakishe Xoossaa worddanchcho markkatta gidida guussu. 16Hayqqida asay hayqoppe denddiboonnabaa gidikko hiza, Kiristtoosi hayqoppe denddibeenna. 17Kiristtoosi hayqoppe denddonnabaa gidikko, hintte ammanoy hada; qassi hintte ha77i gakkanaw hintte nagaran de7eeta. 18Hiza, Kiristtoosa ammanidi hayqqidayssatikka dhayidosona guussu. 19Nuuni ha alamiya de7uwa xalaalas Kiristtoosan ufayssi oothidabaa gidikko, ha sa7an de7iya asa ubbaafe nubay aadhdhida yibbata. 20Shin Kiristtoosi hayqqidayssatas hayqoppe denddon bayra gididi tuma denddis. 21Hayqoy issi asa baggara ha alamiya yidayssada hayqoppe denddoy issi asa baggara yis. 22Addaame baggara asa ubbay hayqqidayssada Kiristtoosa baggara asa ubbay de7on daana. 23Shin issoy issoy ba maaran maaran denddana. Kiristtoosi ubbaafe kasetidi denddis; hessafe guye, Kiristtoosayssati I yaa wode denddana. 24Hessafe guye, Kiristtoosi haareyssa, maatanne wolqqa ubbaa dhayssidi, kawotethaa Xoossaa Aawas immiya wode wodiya wurssethay yaana. 25Xoossay iya morkketa ubbaa iya tohuwappe garssan wothana gakkanaw Kiristtoosi haaranaw bessees. 26Wurssethan I dhayssanaw de7iya morkkey hayqo. 27Geeshsha Maxaafan, "Xoossay ubbabaa iya maatappe garssan haarisis" geetettidi xaafettis. Shin ubbaa iya maatappe garssan haarisis geyssi, ubbabaa iya maatappe garssan haarisida Xoossaa gujjenna. 28Ubbabay Kiristtoosa maatappe garssan haarettidaappe guye Kiristtoosi qassi ba huu7en ubbabaa baw haarisida Xoossaas haarettana. He wode Xoossay ba xalaala ubbaa haarana. 29Hayqqidayssati denddonabaa gidikko entta gisho asaas aybi wodhey de7ii? Hayqqidayssati denddonabaa gidikko yaatin, ays, asay hayqqidayssata gisho xammaqettoona? 30Yaatin, nuuni ays ubba wode nunatethaa metos aathi immoonaa? 31Ta ishato, ta gallas gallas hayqos aadhdhada imettays. Hessika, Godaa Kiristtoos Yesuusan de7iya de7uwa issifetethan hinttenan ceeqqiya gishossa. 32Asa qofatho gidikko, taani Efesoonan do7ara butetidayssi tana ay maaddii? Hayqqidayssati hayqoppe denddonnabaa gidikko, "Wontto nu hayqqiya gisho hachchi maana uyana" yaagiya asaa mela gidoos. 33Cimettofite! Iita laggetethi lo77o amaliya iissees. 34Hintte akeekaakko simmite. Nagara oothofite. Hinttefe issi issi asay Xoossaa erokkonna. Taani hinttena yeellayanaw hessa gays. 35Issi asi, "Hayqqida asay waanidi denddanee? Entti ay mela asatethaara yaanee?" yaagonna aggenna. 36Neno eeyaw, neeni biittan zeriya zerethay hayqqonna dolenna. 37Neeni zerey gistte gidin woykko hara katha qommo ayfe xalaala zerasaappe attin dolida dolaa gidenna. 38Shin Xoossay zerethaas ba dosida mela medhetethi immees. Dumma dumma zerethaas dumma dumma asatethi immees. 39Medhetetha ubbaa ashoy isso gidenna. Shin asa ashoy issuwa; mehe ashoy dumma; kafota ashoy dumma; qassi molo ashoy dumma. 40Salo asatethi de7ees; qassi sa7a asatethi de7ees. Shin salo asatetha bonchchoy dumma; qassi sa7a asatetha bonchchoy dumma. 41Awa bonchchoy dumma; ageena bonchchoy dumma; xoolinttota bonchchoy dumma; issi xoolinttoy hankko xoolintuwafe bonchchon dummatees. 42Hayqqidayssati hayqoppe denddiya wode hessada hanana. Hayqqiya asatethay zerettees; hayqqonna asatethi gididi denddees. 43Tooshen zerettidi, bonchchon denddana; daaburan zerettidi, wolqqan denddana. 44Medhetetha asatethay zerettidi, ayyaana asatethi gididi denddana. Medheta asatethi de7ikko, ayyaana asatethi de7ees. 45Hessadakka, Geeshsha Maxaafan, "Koyro addey, Addaamey, paxa de7iya ase gididi medhettis" yaagees. Shin wurssetha Addaamey, Kiristtoosi, de7o immiya ayyaanaa gidis. 46Shin medheta asi koyro yin, guyeppe ayyaana asi yisippe attin ayyaana asi koyro yibeenna. 47Koyro Addaamey biittafe medhettida biitta asi; nam77antho Addaamey saloppe yida salo asi. 48Biittafe medhettidayssati biittafe medhettidayssa daanosona. Saloyssati saloppe yidayssa daanosona. 49Nuuni biittafe medhettida addiya daaneyssa mela saloppe yida addiya daanana. 50Ta ishato, ta geyssi hessa; ha77i nu ma77ida asatethay Xoossaa kawotethaa laattanaw dandda7enna. Wooqiya asatethay wooqonna asatethaa laattenna. 51Ta hinttew issi xuura odana. Nu ubbay hayqqoko, shin wurssethan ubbay laamettana. 52Moyzey punettiya wode ayfey qiphi xeellanaw hassayonna laamettana. Hayqqida asay wooqonna asi gididi denddana; nukka laamettana. 53Hayssi wooqeyssi wooqonnayssa, hayssi hayqqeyssi hayqqonnayssa ma77anaw bessees. 54Hayssi wooqeyssi wooqonnayssa, qassi hayssi hayqqeyssi hayqqonnayssa ma77iya wode Geeshsha Maxaafan, "Hayqoy xoonon mitettis" giya qaalay polettana. 55Hessadakka, "Hayqo, ne xoonoy awun de7ii? Hayqo, ne qohiya wolqqay awun de7ii?" gida qaalay polettana. 56Hayqoy dukkiya wolqqay nagara; qassi nagara wolqqay higge. 57Shin nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara nuus xoono immiya Xoossaa galati gakko. 58Hessa gisho, ta siiqo ishato, qaaxxonna minnidi eqqite. Godaa oosuwan hintte daabureyssi coo gidonnayssa eridi ubba wode Godaa oosuwa azallonna oothite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\