1 Qoronttoosa 16

1Ammaniya asaas miishe shiishobaa Galaatiya woosa keethatas taani kiittidayssada hintteka oothite. 2Miishiya shiishoy ta hintteko biya wode gidonna mela issoy issoy saaminttafe koyro gallas, wogga wode wogga wode ba demmeyssafe kessidi ba son dagayo. 3Taani yaa bida wode miishiya Yerusalaame gathana mela hintte dooriya asaas dabddaabbe immada entta Yerusalaame kiittana. 4Enttara ta buussay koshshiyabaa gidikko entti taara baanaw dandda7osona. 5Taani Maqedooniyara aadhdhanaw qoppida gisho yaa bada hintteko yaana. 6Ta biyaso aw gidikkoka, ta buussan hintte tana maaddana mela hintte matan guutha wode gam77onna aggike. Balggo ageenata hintte matan aathonna waaya aggana. 7Taani ogera aadhdhashe hinttena be7anaw koyikke. Goday giikko, hintte matan guutha wode takkanaw qoppays. 8Shin taani Phenxeqosxe Baaley gakkanaw Efesoonan gam77ana. 9Taw oosoy kumida dalgga penggey dooyettis, shin daro eqettiya morkketi de7oosona. 10I ta mela Godaa ooso oothiya asi gidiya gisho Ximotiyoosi hintteko biikko, hintte matan I hirggonna daana mela oothite. 11Oonikka iya kadhoppo. I taakko saro simmana mela iya maaddidi moyzite. Taani I hankko ammaneyssatara simmanayssa naagays. 12Nu ishaa Aphiloosi hankko ammaneyssatara hintteko baana mela ta iya mintha woossas. Ha77i hintteko baanaw koyibeenna, shin iyaw injjetiya wode hintteko baana. 13Barkkite; Ammanon eqqite; xaalite; minnite. 14Ooso ubbaa siiqon oothite. 15Ta ishato, Isxifaanoseynne iya soo asay Akkayan entti koyro ammanidayssata gideyssanne ammaneyssata maaddanaw banttana aathi immidayssa hintte ereeta. 16Hintteka entta mela asaasinne, enttara ooson daaburiya ubbaas kiitettana mela ta hinttena woossays. 17Isxifaanosey, Forchchunaasinne Akkayqoosi taakko yidayssi tana ufayssis. Hintte baynna bessan entti hinttena gididi ta pacaa kunthidosona. 18Entti hinttena ufayssidayssada tanakka ufayssidosona. Hessa mela asata dogoppite. 19Iisiya woosa keetha asay hinttena saro goosona. Aqiilinne Phirisqila bantta son shiiqiya woosa keethaa asaara issife hinttena Godaa sunthan wozanappe sarothoosona. 20Ammaniya ishati ubbay hinttena saro yaagosona. Geeshsha yeeretethi yeerettishe issoy issuwa sarothite. 21Taani, Phawuloosi, ha sarothuwa ta kushen xaafas. 22Godaa dosonna asi de7ikko, qanggettidayssa gido. Nu Godaw, haaya! 23Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera gido. 24Ta siiqoy Kiristtoos Yesuusan de7iya hintte ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\