1 Qoronttoosa 2

1Ta ishato, taani koyro Xoossaa qaala hinttew odashe yida wode doona bilatethaninne cinccatethan yabiikke. 2Taani hinttera de7iya wode masqaliya bolla kaqettida Yesuus Kiristtoosappe attin harabaa eranaw koyikke gada ta qofa qachchas. 3Ta hinttera de7iya wode daaburan, yashshaninne daro kokkorssan de7as. 4Ta kiitaynne ta timirttey doona bilatethaninne cinccatethan gidonnashin Geeshsha Ayyaana wolqqaa qonccisethaana. 5Hessika, hintte ammanoy Xoossaa wolqqaanappe attin asa cinccatethan zempponna melassa. 6Ayyaana de7on diccidayssatas nuuni cinccatethaa qaalan odoos. Shin he cinccatethay, ha sa7aa cinccatethaa woykko dhayanaw de7iya ha sa7aa haareyssata cinccatethaa gidenna. 7Shin nuuni odiya cinccetethay, daro wodeppe sinthe Xoossay nu bonchchuwas giigisidayssanne geemmidi de7iya xuura cinccatethaa. 8Ha sa7aa haareyssatappe oonikka ha cinccatethaa eribeenna. Entti eridabaa gidiyakko, bonchcho Godaa masqaliya bolla kaqqokona. 9Shin Geeshsha Maxaafan, "Ayfey be7iboonnabaa, haythi si7iboonnabaa, wozani qoppiboonabaa, Xoossay bana siiqeyssatas giigisis" yaagees. 10Xoossay ba xuuraa ba Ayyaana baggara nuus qonccisis. Geeshsha Ayyaanay hari attoshin geemmida Xoossaa xuura ubbaa pilggees. 11Asan de7iya asa ayyaanaappe attin asabaa oonikka erenna. Hessadakka, Xoossabaa Xoossaa Ayyaanaappe attin oonikka erenna. 12Xoossay nuus coo immidabaa nu erana mela Xoossaa Ayyaanaa ekkidappe attin ha sa7aa ayyaana ekkibookko. 13Nuuni ayyaanabaa, ayyaana asatas asa cinccatethan gidonnashin Xoossaa Ayyaanay immiya cinccatethan tamaarssos. 14Shin Geeshsha Ayyaanay baynna asi Xoossaa Ayyaana imotata ekkenna. Hessi iyaw eeyatethi; ubbay Geeshsha Ayyaanan pilggettiya gisho I eranaw dandda7enna. 15Shin Geeshsha Ayyaani de7iya asi ubbabaa pilggees, shin iya oonikka pilggenna. 16Geeshsha Maxaafan, "Godaa wozanaa erey oonee? Iya zoranaw dandda7ey oonee?" geetettidi xaafettidayssa mela. Shin nuus Kiristtoosa wozani de7ees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\