1 Qoronttoosa 3

1Ta ishato, hintte Kiristtoosan buroo yooganne ammanonna asaatho de7iya gisho taani ayyaanabaa hinttew odanaw dandda7abiikke. 2Hintte mino kathi maanaw dandda7iboonna gisho taani hinttena maathi paahas; ha77ika dandda7ibeekketa. 3Ha77ika hintte ammanonna asada de7eeta. Hintte giddon de7iya qanaateynne palamay hintte ammanonna asada de7eyssa erisenne? Hintte ammanonna asada haneeta. 4Hinttefe issoy, "Taani Phawuloosassa" haray qassi, "Taani Aphiloosassa" giikko, ammanonna asa mela gidekketii? 5Yaatin, Aphiloosi oonee? Phawuloosi oonee? Nuuni hinttena ammanthida Xoossaa oosaanchchota. Xoossay issuwas issuwas immida oosuwa mela oothiya oosanchchota gidokkonaayye? 6Ta tokkas; Aphiloosi haathe ushshis, shin dichchey Xoossaa. 7Hessa gisho, dichchida Xoossaafe attin tokkeyka haathe ushsheyka aykkoka gidenna. 8Tokkeynne haathe ushshey woli mela, shin issoy issoy ba oosuwa mela Xoossay immiya woytuwa ekkana. 9Nuuni issife Xoossaas oothiya iya oosanchchota gidiya gisho hintte Xoossaa shooqa; Xoossaa keethi. 10Xoossay taw immida aadho keehatethaa mela hiillanchcho anaaxeda baasuwa yeggas. Hara uray iya bolla keexees. Shin iya bolla keexiya oonikka waattidi keexiyako, baw naagetto. 11Issi toho yegettida baasuwappe hara baaso yegganaw oonikka dandda7enna. He baasoykka Yesuus Kiristtoosa. 12Shin ha baasuwa bolla oonikka worqqan woykko biran gidin, al77o shuchchan woykko mithan gidin, maatan woykko maqan keexiko, 13issi issi asi he baasuwa bolla aybin keexidaakko pirdda gallas taman paacettidi qonccana. 14Oonikka he baasuwa bolla keexida keethay taman xuugettonna attiko, ba woytuwa ekkana. 15Shin oodde oosoykka taman xuugetiko, he uraas woytoy baawa. Gidoshin, I ba huu7en tamappe kessi ekkida asada attana. 16Hintte Xoossaa keethi gideyssanne Xoossaa Ayyaanay hinttenan de7eyssa erekketii? 17Oonikka Xoossaa keethi laallikko, Xoossaykka iya laallana. Xoossaa keethay geeshshi; he keethayka hinttena. 18Oonikka bana cimmofo. Ha sa7aa cinccatethan bana cincca oothidi ekkiya oonikka Xoossaa sinthan cincca gidanaw eeya gido. 19Ha sa7aa cinccatethay Xoossaa sinthan eeyatethi. Geeshsha Maxaafan, "Xoossay cinccata entta gene qofan oykkees" yaagees. 20Qassi, "Cinccata qofay maaddonnabaa gideyssa Goday erees" yaagees. 21Hessa gisho, ubbay hinttessa gidiya gisho oonikka asan ceeqettofo. 22Phawuloosi, Aphiloosinne Phexiroosi, ha alamey, de7oy, hayqoy, ha77i de7ey, sinthafe yaanayssi, ubbay hinttessa. 23Hintte Kiristtoosassa; Kiristtoosi Xoossassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\