1 Qoronttoosa 4

1Asay nuna Kiristtoosa aylledanne Xoossaa xuuraa qonccisanaw hadari imettida asada oothidi qoppo. 2He hadaraa ekkida asati bantta Godaas ammanettidayssata gidanaw bessees. 3Shin hintte woykko haray tana pirddiko, taw aykkoka gidenna. Haray atto, takka ta bolla pirddike. 4Ta kahay geeshshi, shin hessi ta polo xillo gideyssa bessenna. Ta bolla pirddanay Godaa xalaala. 5Hessa gisho, wodey gakkonna, Goday yoonna oodde bollaka pirddofite. I dhuman geemmidabaa poo7o kessenna; asa wozanan qosettida qofa qonccisana. He wode issoy issoy Xoossaafe galataa ekkana. 6Ta ishato, hintte gisho Aphiloosanne tana leemiso oothada hinttew odas. Hessa ta oothiday, "Xaafettidayssafe aadhdhofa" yaagiya zoriya hintte nuuppe tamaarana melassa. Hessa gisho, oonikka issuwa sabbidi hankkuwa kadhanaw bessenna. 7Ne haratappe aybin aadhdhay? Neeni ekkaboonnabay aybi de7ii? Yaatin, neeni ekkidabaa hara asappe ekkida gidikko, ekkiboonna asada ays ceeqettay? 8Ha77i hintte kallideta. Ha77i hintte durettideta. Nuuni baynna hintte xalaala kawotideta. Hintte tuma kawotidabaa gidiyakko, nukka hinttera kawotanashin. 9Xoossay nuna hawaareta, hayqo pirddettida asada asa ubbaafe nuna guye aathida taw daanees. Nuuni ha alamiyas, kiitanchchotasinne asaas kaassaba gidida. 10Nuuni Kiristtoosa gisho eeya gidida, shin hintte Kiristtoosan cinccata gidideta. Nuuni daaburanchcho, shin hintte mino gidideta. Hintte bonchchettideta, shin nuuni tooshettida. 11Ha77i gakkanaw nu koshattoos, saamottoos, kallottoos, wadhettoos; daana soo dhayidi toylattoos. 12Nuuni nu kushen oothi aqoos. Nuna asi baaddiya wode anjjoos; nuna gooddiya wode dandda7os. 13Nu bolla iitabaa odettiya wode lo77o qaala zaaroos. Nu ha77i gakkanaw ha alamiya pitonne wora yegettiya buure gidida. 14Taani hessa xaafiday, ta siiqiya naytada, hinttena zoranaw xaafasippe attin yeellayanaw gidenna. 15Kiristtoosan hinttena dichchiya tayboppe bolla gidida kaaletheyssati de7ikkoka, hinttew issi aawu de7ees. Ta hinttena Kiristtoos Yesuusa Wonggelaan yelas. 16Hiza, hintte tana leemiso oothidi kaallana mela hinttena woossays. 17Hessa gisho, ammanettida, ta siiqiya, Godan ta na7aa, Ximotiyoosa hintteko kiittas. I dumma dumma bessan de7iya woosa keethan ta tamaarssida, Kiristtoosa Yesuusan de7iya ta ogiya hinttena hassayisana. 18Taani hintteko yoonnabaa daanin, otoriya issi issi asati de7oosona. 19Shin Goday giikko, mata wode taani hintteko baana. He wode otoranchchota odaa xalaala gidonnashin entta wolqqaaka erana. 20Xoossaa kawotethay oda gidonnashin wolqqa. 21Taani hintteko xam77ara booyye woykko siiqoranne ashkke ayyaanara bo? Awussa dooreti?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\