1 Qoronttoosa 5

1Hintte giddon laymatethi de7eyssi zigirettees. Hessa mela laymatethi hari attoshin, ammanonna asaykka oothokona. Hintte giddon ba aawa machcheera tunida asi de7ees. 2Hessan hintte qiirottanawunne yeellatanaw bessenne, shin otorttideta. Hessa mela borssobaa oothida uraa hintte giddofe kessanaw bessennee? 3Taani ashon hinttera doona ixxikokka ayyaanan ta hinttera de7ays. Taani hinttera de7iya asada hanada hessa mela oosuwa oothida uraa bolla pirddas. 4Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan hintte shiiqiya wode taani ayyaanan hinttera daana. Hessan Godaa Yesuus Kiristtoosa wolqqay hinttera gidana. 5He uraa nagara ashoy dhayidi, iya ayyaanay Godaa Yesuusa pirdda gallasan attana mela I Xalahes aadhdhi imetto. 6Hintte ceeqoy lo77o gidenna. Guutha irshshoy munuqa ubbaa dentheyssa erekketiyye? 7Hintte ha77i irshshoy baynna munuqa gidana mela, nagara irshshuwaa hinttefe kessite. Nuus Paasika dorssaa gidida Kiristtoosi yarshshettis. 8Hessa gisho, geneynne iitatethi de7iya irshshuwaara gidonnashin tumatethinne geeshshatethi de7iya uythara nu baaliya bonchchoos. 9Ta kase xaafida dabddaabbiyan hintte laymatiya asaara gahettonna mela hinttew odas. 10Hessa guussay ha alamiyan de7iya laymateyssatara woykko uuzetara woykko kaysotara woykko eeqa goynneyssatara polo gahettofite guussu gidenna. Hessa gidikko, ha alamiyappe hintte keyanaw bessees shin attis. 11Shin ammanays yaagishe laymateyssatara woykko uuzetara woykko eeqa goynneyssatara woykko cayeyssatara woykko mathotteyssatara woykko kaysotara gahettofite gada hinttew odays. Hessa mela asara hari attoshin, kathika mooppite. 12Woosa keethafe karera de7eyssata bolla pirddanaw tana aybe gathey? Woosa keethan de7eyssata bolla hintte pirddeketiyye? 13Shin karera de7eyssata bolla Xoossay pirddana. He iitabaa oothiya uraa hintte giddofe kessite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\