1 Qoronttoosa 6

1Hintte giddofe issoy issuwara mootoy de7ikko, hessa ammaniyaa asaa sinthan pirddettanayssa aggidi ammanonna asa sinthan pirddettanaw waanidi bii? 2Geeshshati alamiya bolla pirddanayssa hintte erekketii? Yaatin, hintte alamiya bolla pirddiyabaa gidikko, hayssa mela guuthabaa pirddanaw waanidi dandda7ekketii? 3Nuuni kiitanchchota bolla pirddanayssa erekketii? Yaatin, ha sa7a duussabaa bolla pirddanayssi hinttena waanidi xoonii? 4Yaatin, hessa mela metoy hintte giddon medhettiko, woosa keetha ayfen kadhettida asaa sinthan pirddettanaw waati efeetii? 5Taani hinttena yeellayanaw hessa gays. Hintte giddon kaccettida asata sigethanaw dandda7iya akeeka asi baawe? 6Yaatin, issi ammaneyssi hankko ammaneyssa pirdda keethan ammanonna asaa sinthan mootanaw bessii? 7Hiza, hintte issoy issuwa mootiyabaa gidikko hessi hintte kunddethaa bessees. Hessafe hintte qohettikonne cimettiko keehenne? 8Shin hintte woli giddon ammaneyssati issoy issuwa qoheetanne cimmeeta. 9Geellati Xoossaa kawotethaa laattonayssa hintte erekketii? Hinttena cimmofite; laymateyssati woykko eeqa goynneyssati woykko qayxeyssati woykko addera addera gahetteyssati, 10woykko kaysoti woykko uuzeti woykko mathotteyssati woykko cayeyssati woykko bonqeyssati Xoossaa kawotethaa laattokona. 11Hinttefe issi issi asati kase hessa mela. Shin hintte ha77i Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthaaninne Xoossaa Ayyaanan meecettideta; geeyideta; xillideta. 12Hintte, "Nu koyidabaa oothanaw dandda7os" yaageta. Shin ubbay hinttena maaddenna. Taani koyidabaa ubbaa oothanaw dandda7ays, shin aybikka tana haarenna. 13Hintte, "Kathi ulossa; uloykka kathassa" yaageta. Shin Xoossay uluwaka kathaaka dhayssanayssa ta hinttew odays. Nu asatethay Godaassafe attin laymatethassa gidenna. Godaykka nu asatethaassa. 14Xoossay Godaa hayqoppe denthidayssada, nunakka hayqoppe ba wolqqan denthana. 15Hintte asatethay Kiristtoosa asatethaafe baggaa gideyssa erekketii? Yaatin, taani Kiristtoosa asatethaafe baggaa efada laymatetha asatethi gidana mela ootho? Hanenna! 16Laymatiya uray i gahettiya aseera issi asatethi gideyssa erekketii? Geeshsha Maxaafan, "Entti nam77ay issi asatethi gidana" geetettidi xaafettis. 17Shin Godaara issifiya uray iyara ayyaanan isso gidees. 18Laymatethafe haakkite. Issi uray oothiya hara nagaray iya asatethaafe karera oosettees, shin laymatiya asi ba asatethaa bolla nagara oothees. 19Hintte asatethay Xoossay hinttew immida hinttenan de7iya Geeshsha Ayyaana keethi gideyssa erekketii? Hintte hinttebaa gidekketa. 20Xoossay hinttena gaten shammis. Hessa gisho, hintte asatethan Xoossaa bonchchite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\