1 Qoronttoosa 7

1Hintte taw xaafida dabddaabbiyas zaaroy hayssa. Issi asi machchonna de7ikko lo77o. 2Shin laymatethafe attanaw issi issi addey machcho ekko; qassi issi issi maccasas azini de7o. 3Azinay ba machchees, qassi machchiya ba azinaas bessiyabaa kuntho. 4Machchees ba asatethaa bolla iw maati baawa, shin maatay I azinaassa. Hessadakka, azinaas iya asatethaa bolla maati baawa, shin maatay machcheessa. 5Hintte woosan guutha wode gam77anaw zoretethan gidonna ixxiko, issoy issuwa diggofite. Hessa gaason hinttenatethaa haaranaw xoonettin, Xalahey hinttena paacconna mela issife de7ite. 6Shin taani hinttena zoranaw hayssa gaysippe attin kiita gidenna. 7Asi ubbay taada machcho ekkonna de7iyakko dosays, shin Xoossay issuwas issuwas immida dumma imoti de7ees. Issuwas hayssa mela hankkuwas hessa mela imoti de7ees. 8Machcho ekkiboonnayssatasinne azina geliboonnayssatas qassi am77etas taani gey, taada ekkonna woykko gelonna de7ite gada zorays. 9Shin amon xuugetteyssafe ekkeysinne geleyssi lo77o gidiya gisho entti banttana haaranaw dandda7onna ixxiko, ekkonne gelo. 10Taani ekkidayssatanne gelidayssata hayssada gada zorays; tana gidikke Goday kiittees; machchiya ba azinaappe shaakettofo. 11Shin shaakettiko hara azina gelonna barkka de7o woykko ba azinaara giigo. Azinay ba machchiw billofo. 12Shin haratas Godaa gidonnashin taani hayssada gays. Ammanonna machcha de7iya ammaniyaa azini de7ikko, iya machchiya iyara issife daanaw koykko iyo billofo. 13Qassi ammanonna azini de7iya ammaniyaa machchaa de7ikko, I azinay iira issife daanaw koykko iyappe bilettofo. 14Ammanonna azinay ba ammaniyaa machche baggara geeyees; qassi ammanonna machchiya ba ammaniyaa azinaa baggara geeyawusu. Hessi baynneeko, hintte nayti tuna gidoosona, shin ha77i entti geeshshi. 15Shin ammanonna azinay woykko machchiya billanaw koykko billo. Ammaniya machchiya woykko azinay hessa melaban qashettokona. Xoossay nuna sarotethan daana mela xeegis. 16Ammaniya machchete, neeni ammanonna ne azinaa ashshaneekko ay eray? Woykko ammaniyaa azinaw, neeni ammanonna ne machchiw ashshaneekko ay eray? 17Issi issi asi Goday iyaw immida imotaadanne Xoossay iya xeegidayssada de7o. Woosa keetha ubban taani tamaarssida wogay hayssa. 18Oonikka qaxxarettidi ammanidabaa gidikko, qaxxarettonaada hanoppo. Qaxxarettonna ammanida oonikka de7ikko, qaxxarettanaw koyoppo. 19Xoossa kiitaa polanaw besseesppe attin qaxxarettin qaxxarettonna aggin aykkoka maaddenna. 20Issi issi asi Xoossay bana xeegiya wode de7eyssada de7o. 21Xoossay nena xeegiya wode neeni aylle? Aykkoy baawa hessas un77ettofa. Shin neeni aylletethafe la77a keyanaw dandda7ikko yeda keya. 22Aylle gidi de7ishe Godan xeegettida asi Godan aylletethaafe la77a keyis. Hessadakka, aylle gidonna de7ishe, Godan xeegettida asi Kiristtoosa aylle. 23Xoossay hinttena gaten shammida gisho asa aylle gidoppite. 24Ta ishato, hintte issoy issoy xeegettiya wode de7iya de7uwan Xoossaara issife de7ite. 25Geela7otabaa Goday tana kiittidabay baawa. Shin Goday taw immida maarotethaa mela taani hinttena zorays. 26Hiza, ha77i metuwa gisho ekkonna woykko gelonna duussi taw lo77o daanees. 27Ne machcho ekkidabaa gidikko, billanaw koyoppa. Ne machcho ekkaboonnabaa gidikko, ekkanaw koyoppa. 28Shin ne machcho ekkiko nagari baawa. Hessada geela7iyakka azina gelikko nagari baawa. Shin ekkiya geliya asaas ha sa7an daro metoy de7iya gisho hintte hessafe attana mela ta koyays. 29Ta ishato, ta gey hessa; wodey wuris. Hizappe sinthe machcha de7eyssi machcho ekkonayssada de7o. 30Yeekkeyssati yeekkonaada, ufaytteyssati ufayttonaada, shammeyssati aykkoyka baynnaada banttana taybo. 31Ha sa7aa shaluwan maadetteyssati maadettiboonaada hano. Ha alamiya malay aadhdhana. 32Hintte hirggi baynna daana mela ta dosays. Machcho ekkiboonnayssi Godaa ufayssanaw koyaa gisho Godabaa qoppees. 33Shin machcho ekkidayssi ba machchiw ufayssanaw koyaa gisho ha sa7abaa qoppees. 34Iya qofay nam77an shaakettees. Azina gelaboonna geela7iya ba asatethaaninne ba shemppuwan geeyada Godaa ufayssanaw koyaa gisho Godaaba qoppawusu. Shin azinaa gelidaara ba azinaa ufayssanaw koyaa gisho sa7abaa qoppawusu. 35Taani hessa hinttew odey, hintte maadettana melassafe attin hinttena un77ethanaw gidenna. Shin hintte qofay shaakettonna maaran de7idi Godaa ufayssiyabaa hintte oothana mela taani odays. 36Oonikka ba oychchida geela7ees gelo wodey aadhdhis gidi iyo agganaw qoppiko, hessi qassi iw lo77o gidonnayssi iyaw si7ettiko, ba koyidayssa ootho; entti eketto, geletto; hessan nagari baawa. 37Shin issi asi un77ethiyabay dhayin, ba wozanan minnidi, bana haaridi, ba oychchida geela7iw ekkonna agganaw koykko loythis. 38Hessa gisho, geela7iw ekkiya uray loythis; qassi ekkonna uray daro loythis. 39Machchiya ba azinay paxa de7iya wode ubban iyara qashettasu. Shin I azinay hayqqiko, ba dosida azina gelanaw dandda7awusu. Gidoshin, iya geliya addey ammaniyaa asi gidanaw bessees. 40Ta qofan gidikko, iya gelonna de7ikko ufayssan daana. Qassi taw, ta bolla Xoossaa Ayyaani de7iya daanees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\