1 Qoronttoosa 8

1Eeqas yarshshettiya kathabaa gidikko nu ubbay eroos. Eratethi otorssees, shin siiqoy dichchees. 2Oonikka bana erays gidi qoppiko, I buroo eranaw besseyssa eribeenna. 3Shin oonikka Xoossaa siiqikko I Xoossaa matan erettidayssa. 4Hessa gisho, eeqas yarshshettida kathi muussabaa gidikko ha alamiyan Godi issi Xoossaafe attin hari baynna gisho eeqi pathonnabaa gideyssa nuuni eroos. 5Xoosse gidonnashin saloninne sa7an xoosse geetetti xeegettiya daro xoossatinne godati de7ikkoka, 6ubbabaa medhdhida, nu iyabaa gidida, issi Xoossay, Aaway, nuus de7ees. Ubbay iya baggara medhettida, nukka iya baggara de7o demmida issi Goday, Yesuus Kiristtoosi nuus de7ees. 7Shin hayssa erey ubbaa gidenna. Issi issi asay eeqa goynnora meezetida gisho kathi miya wode eeqas yarshshettidabaa oothidi ekkoosona. He wode entta kahay daabura gidiya gisho tunees. 8Shin kathi nuna Xoossaara dabboyenna. Nu monna aggidi aykkoka qohettoko; qassi midi dumma go7ettoko. 9Shin hintte koyidabaa maanaw la77atethi hinttew de7ikkoka hessi ammanon minnonnayssata dhubbonna mela naagettite. 10Neeni nena eranchcho gada eeqas yarshshettida kathi maanaw eeqa keethan uttidashin, ammanon minnonayssi nena be7ikko hessi iya eeqas yarshshettida kathi maana mela denthetheneyye? 11Hiza, ne eratethaa gaason Kiristtoosi iya gisho hayqqida, ammanon minnonna ne ishay, dhays. 12Hessada oothidi, ammanon minnonna hintte ishata qohishenne entta kaha madunxisishe Kiristtoosa qoheeta. 13Hessa gisho, kathi ta ishaa dhubbiyabaa gidikko, I dhubettonna mela asho ubbarakka miikke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\