1 Qoronttoosa 9

1Taani yeda de7iya asi gidikkinaa? Ta hawaare gidikkinaa? Taani nu Godaa Yesuus Kiristtoosa be7abiikkina? Hintte Godan ta daabura ayfe gidekketii? 2Hintte Godaaba gidiya gisho ta haratas hawaare gidonna ixxikokka, hinttew hawaare gideyssas hintte markka. 3Tana hawaare gidenna geyssatas ta immiya zaaroy hayssa. 4Nu hinttefe maanawunne uyanaw tuma nuus maati baawe? 5Hankko hawaaretada, Godaa ishatadanne Phexiroosada, ammaniyaa nu machcheta ekki hamuttanaw nuus maati baawe? 6Woykko oothidi maanaw bessey taaranne Barnnabaasa xalaalee? 7Ba miishen wotaaddaretathi oothey oonee? Woykko woyne tokkidi, iyaappe ayfe moonnay oonee? Woykko wude heemmishe, he wudiyappe maathi uyonnay oonee? 8Taani hessa asa qofatho gaynaayye? Higgey hessa geenne? 9Muse Higgiyan, "Wudumman kathaa yedhdhiya booraa doona qachchofa" geetettidi xaafettis. Yaatin Xoossay hessa booras qoppidi gidee? 10Xoossay hessa giday nuus qoppidi gidennee? Ee nu gishossa. Goyeysika, kathaa geeshsheysika bana gakkeyssa ekkana gidi ufayssan oothanaw bessees geetettidi tuma nu gisho xaafettis. 11Nuuni hintte giddon ayyaana zerethi zerida gidikko ashos koshshiyabaa nu hinttefe ekkiko, hessi gitabaye? 12Harati hessa hinttefe ekkanaw enttaw maati de7ikko, nuus enttayssafe aadhdhiya maati de7ees. Shin nuuni Kiristtoosa Wonggelaas dhube gidonna mela, ubbaa genccoosippe attin he maatan go7ettibookko. 13Xoossa keethan oothiya asati bantta kathaa Xoossa Keethafe ekkeyssa erekketii? Qassi yarshsho bessan ootheyssati yarshshuwafe ekkeyssa erekketii? 14Hessadakka, Wonggelaa markkatteyssati duussas koshshiyabaa Wonggelaappe ekkana mela Goday kiittis. 15Shin taani ha maata ubban aykkoka go7ettabiikke. Taani hayssa xaafiday ta maata bonchchisanaw koyada gidenna. Oonikka ta ceequwa hada oothanaappe hayqoy taw lo77o. 16Taani Wonggelaa odey kiitettida gishossafe attin tana ceeqisiyabaa gidenna. Wonggelaa odonna ixxiko, tana ayye. 17Taani Wonggelaa dosada sabbakikko taw woytoy de7ees. Shin taani Wonggelaa dosonna kiitettada sabbakiyabaa gidikko hessa Xoossay taw hadara immis. 18Yaatin, ta woytoy aybee? Taani Wonggelaa sabbakiya wode ta maatan go7ettonna Wonggelaa coo sabbakeyssi taw woyto. 19Taani ooddeskka aylle gidikke, shin darota ashshanaw ubbaas aylle gidas. 20Taani Ayhudeta ashshanaw enttara entta gidas. Ta huu7en higgefe garssan de7ikke, shin higgefe garssan de7eyssata ashshanaw higgefe garssan de7iya asi gidas. 21Xoossaa higgiyafe kare keyonna, Kiristtoosa higgiyas kiitettashe, higgey baynnayssata ashshanaw higgey baynna asada gidas. 22Taani daaburanchchota ashshanaw daaburanchcho gidas. Taani guuthata ashshanaw ubbaara ubbaa hanas. 23Taani Wonggelaa anjjuwaa shaakettanaw, ha ubbaa Wonggelaa gisho hanas. 24Wothan gaaddetiya ubbay woxxees, shin issuwa xalaali woyto ekkeyssa erekketii? Hessada hintteka woytuwa ekkanaw woxxite. 25Gaaddetiya asa ubbay ubbaban banttana haarees. Entti hessa daaburey dhayaa kallachcha woyto ekkanaassa. Shin nuuni daaburey merinaa kallachcha woytuwa ekkanaassa. 26Hessa gisho, taani qofi baynna asada woxxike. Carkko yimppiya asada coo kushe yeddike. 27Shin taani haratas Wonggelaa sabbakidaappe guye ta huu7en yeggettida asi gidonna mela ta asatethaa wolqqan haarada taw kiitettana mela oothays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\