1 Yohaannisa 1

1Nuuni koyroppe doomidi de7iya, nu haythan si7ida, nu xeellida, ayfiyaan be7ida, nu kushiyan bochchida de7o qaalabaa hinttew xaafoos. 2He de7oy qonccin, nuuni iya be7idi, iyabaa markkattoos. Aawa matan de7iya nuus qonccida, merinaa de7uwabaa hinttew awaajjos. 3Nuura hinttew issifetethi daana mela nuuni be7idayssanne si7idayssa hinttew odoos. Hinttew nuura issifetethi de7iya gisho Aawaranne iya Na7aa Yesuus Kiristtoosara issifetethi de7ees. 4Nu ufayssay polo gidana mela hessa hinttew xaafoos. 5Nuuni de7o gidida iyappe si7idi, hinttew odiya kiitay hayssa: "Xoossay poo7o; iyan dhumi baawa" yaageyssa. 6Nuus iyara issifetethi de7ees yaagishe dhuman de7ikko, nu odaaninne nu oosuwan worddotoos. 7Shin poo7on I de7eyssada, nukka poo7on de7ikko, nuus woli giddon issifetethi de7ees. Iya Na7aa, Yesuusa suuthay nagara ubbaafe nuna geeshshees. 8Nuuni, nunan nagari baawa giikko nu nuna cimmoos; nunan tumi baawa. 9Shin Xoossaas nu nagara paaxikko, I nu nagara atto gaanawunne nu qoho ooso ubbaafe nuna geeshshanaw, ammanettidayssanne tumaa. 10Nuuni nagara oothibookko giikko Xoossaa worddanchcho kessoos; iya qaalaykka nunan deenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\