1 Yohaannisa 2

1Ta nayto, nagara hintte oothonna mela taani hayssa hinttew xaafays. Shin oonikka nagara oothiko Aawa matan nuus gaannatiya Xilloy, Yesuus Kiristtoosi, de7ees. 2Nu nagaray Kiristtoosa baggara atto geetettees. I nu nagaraa xalaalas gidonnashin asa ubbaa nagaraas yarshshettis. 3Nuuni Xoossaa kiitaa naagikko, sidhey baynnashin, tuma nu iya eroos. 4Oonikka, "Taani iya erays" yaagishe, iya kiitaa naagonna ixxiko he uray worddanchcho; tumatethi iyan baawa. 5Shin iya qaalas nu kiitettiyabaa gidikko he uray Xoossaa siiqiya siiqoy polo gidees. Nuuni Xoossan de7eyssas hessi baw tuma markka. 6Taani, "Xoossan de7ays" giya oonikka Kiristtoosi de7idayssada daanaw bessees. 7Ta siiqo ishato, taani hinttew koyroppe de7iya gal77a kiitaa xaafaysippe attin ooratha kiita xaafikke. Ikka hintte si7ida he gal77a kiitaa. 8Gidikkoka, Kiristtoosaninne hinttenan tuma gididi de7iya, ooratha kiitaa xaafays. Dhumay kichchin, ha77i tuma poo7oy poo7ees. 9"Poo7on de7ays" gishe ba ishaa ixxiya oonikka, ha77ika dhuman de7ees. 10Ba ishaa dosiya oonikka poo7on de7ees. He uran hara asi dhubbiyabay baawa. 11Shin ba ishaa ixxiya oonikka dhuman de7ees; dhuman hamuttees. Dhumay iya ayfiyaa qooqisida gisho aw biyakko erenna. 12Ta nayto, Kiristtoosa sunthaa baggara hintte nagaray atto geetettida gisho taani hinttew xaafays. 13Aawato, koyroppe de7iya, iya hintte erida gisho hinttew xaafays. Yalagato, Xalahiya hintte xoonida gisho hinttew xaafays. 14Guutha nayto, Xoossaa hintte erida gisho hinttew xaafays. Aawato, koyroppe de7iya iya hintte erida gisho hinttew xaafays. Yalagato, hintte mino gidiya gisho Xoossaa qaalay hinttenan de7iya gishonne Xalahiya hintte xoonida gisho hinttew xaafays. 15Alame woykko alamen de7iyabaa dosoppite. Alamiya dosiya oonikka Xoossaa dosenna. 16Alamen de7iya ubbabay, asho amotethi, ayfen be7idi amottiyabaynne miishen ceeqetethi alamebaappe attin Xoossaafe gidenna. 17Alameynne alamen asi amottiya ubbay aadhdhana, shin Xoossaa sheniya poliya oonikka merinaw daana. 18Ta nayto, wodiya wurssethay matattis. Kiristtoosa morkkey sinthafe yaanayssa hintte si7idayssada hari attoshin, ha77ika iya morkketi daroti denddidosona. Hessa gisho, wodiya wurssethay matattidayssa nuuni hessan eroos. 19He morkketi nu bagga gidonna gisho nu giddofe keyidosona. Entti nu bagga gidiyakko nu giddon de7ana, shin enttafe oonikka nu bagga gidonnayssi erettana mela nu giddofe keyidosona. 20Shin Kiristtoosi hintte bolla Geeshsha Ayyaana gussis; qassi hintte ubbay tumaa ereeta. 21Tumaa hintte eriya gishonne tuman aybi worddoy baynnayssa hintte eriya gisho taani hinttew xaafaysippe attin tumaa hintte eronna gisho gidenna. 22Yesuusi, Xoossay dooridayssa gidenna gidi kaddiya asappe hari worddanchchoy oonee? Hessa mela asi Kiristtoosa morkke. I na7aa kaddiko Aawakka kaddees. 23Na7aa kaddiya ooddeskka Aaway baawa; qassi Na7aas markkattiya ooddeskka Aaway de7ees. 24Hessa gisho, koyro hintte si7ida qaala hintte wozanan minthidi naagite. Koyro si7idayssa hintte naagikko hinttew Na7aaranne Aawara issifetethi daana. 25Na7ay nuus merinaa de7uwa immana gidi qaala gelis. 26Hinttena balethiya asaa gisho taani hayssa hinttew xaafas. 27Shin Kiristtoosi hintte bolla ba Geeshsha Ayyaana gussis. Geeshsha Ayyaanay hinttenan de7iya gisho oonikka hinttena tamaarsso koshshenna. Iya Geeshsha Ayyaanay hinttena tumaa tamaarsseesippe attin worddo gidenna. Geeshsha Ayyaanay hinttena tamaarssidayssada Kiristtoosan de7ite. 28Hiza, ta nayto, I qoncciya wode nuuni yashshi baynnanne iya yuussaa gallas iya sinthan nu yeellan qosettona mela iyan de7ite. 29Kiristtoosi xillo gideyssa hintte erikko xillo oothiya ubbay Xoossaa na7a gideyssa erite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\