1 Yohaannisa 3

1Nuuni Xoossaa nayta geetettidi xeegettana mela Xoossay nuna ay mela dosidaakko be7ite. Nuuni tumakka Xoossaa nayta. Ha alamey Xoossaa eronna gisho nunakka erenna. 2Ta siiqo ishato, ha77i nuuni Xoossaa nayta; nuuni ay hananeekko buroo erettibeenna. Shin Kiristtoosi qoncciya wode nuuni iya daananayssa eroos. I tuma de7eyssa nuuni be7ana. 3Kiristtoosa be7ana gidi ufayssan naagiya oonikka, Kiristtoosi geeshshi gididayssada bana geeshshees. 4Nagari higge mentho gidiya gisho nagara oothiya ubbay Xoossaa higge menthees. 5Kiristtoosi asaa nagara dhayssanaw qonccidayssa hintte ereeta; iyan nagari baawa. 6Kiristtoosan de7iya oonikka nagaran deenna. Qassi nagaran de7iya oonikka iya be7ibeenna woykko eribeenna. 7Ta nayto, hinttena oonikka balethofo. Kiristtoosi xillo gididayssada xillo oothiya oonikka xillo. 8Xalahey koyroppe nagara oothida gisho nagara ubba wode oothiya oonikka Xalahe dabbo. Hessa gisho, Xoossaa Na7ay Xalahe ooso dhayssanaw qonccis. 9Xoossaa na7a gidiya oonikka Xoossaa Ayyaanay iyan de7iya gisho I ubba wode nagaran deenna. Xoossay iya Aawa gidiya gisho nagaran deenna. 10Xoossaa nayta giddoninne Xalahe nayta giddon de7iya dummatethay hessan erettees; xillo oothonna asi woykko ba ishaa dosonna asi Xoossaa Na7a gidenna. 11Koyroppe hintte si7ida kiitay, "Issoy issuwa dosanaw bessees" yaagiya kiitaa. 12Nuuni Qaa7ela mela gidanaw bessenna. Qaa7eli Xalahe dabbo gididi ba ishaa wodhis. I ba ishaa ays wodhide? Iya oosoy iita gidida gishonne iya ishaa oosoy lo77o gidida gisho wodhis. 13Ta ishato, ha alamiya asay hinttena ixxiko malaalettofite. 14Nuuni nu ishata siiqiya gisho hayqoppe de7o pinnidayssa eroos. Ba ishaa dosonna oonikka hayqo kuyan de7ees. 15Ba ishaa ixxiya oonikka shemppo wodhees. Qassi shemppo wodhiya ooddeskka merinaa de7oy baynnayssa hintte ereeta. 16Kiristtoosi ba shemppuwa nu gisho aathi immidayssan siiqoy aybeekko nuuni erida. Nukka nu ishata gisho nu shemppuwa aathidi immanaw bessees. 17Shin dure gidida oonikka metootanchchuwa be7ishe, iyaw qadhettonna ixxiko ba wozanan Xoossaa siiqoy de7ees gaanaw waanidi dandda7ii? 18Ta nayto, nuuni oosoninne tumatethan nu siiquwa qonccisanaw besseesppe attin coo oda xalaalan woykko doona xalaalan siiqettanaw bessenna. 19Nuuni issoy issuwa siiqikko, nu tumaa bagga gideyssa eroos; hessas Xoossaa sinthan yeellatokko. 20Nu wozanay nu bolla pirddiyabaa gidikko, Xoossay nu wozanaappe gita gideyssa eroos; I ubbabaa erees. 21Ta siiqo ishato, nu wozanay nu bolla pirddonnabaa gidikko nuuni Xoossaa sinthan yayyoko. 22Nuuni iya kiitaa naagiya gishonne iya ufayssiyabaa oothiya gisho woossiya ubbaa iyappe ekkoos. 23Kiristtoosi nuna kiittidayssada Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa sunthan ammananaadanne issoy issuwa siiqanaada Xoossay nuna kiittis. 24Xoossaa kiitaa naagiya oonikka Xoossan de7ees; Xoossaykka iyan de7ees. Xoossay nuus immida Geeshsha Ayyaana baggara I nunan de7eyssa eroos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\