1 Yohaannisa 4

1Ta siiqo ishato, ayyaanata ubbaa ammanoppite, shin entti Xoossafe yidaakko paaci be7ite. Ays giikko, daro worddo nabeti alamen denddidosona. 2Xoossaa Ayyaana gideyssa hintte hayssan erana; "Yesuus Kiristtoosi ase gididi yidayssa markkattays" giya ayyaana ubbay Xoossaafe yees. 3Kiristtoosi ase gididi yidayssa ammanays goonna ayyaana ubbay Xoossaafe gidenna. Hessi Kiristtoosa ixxiya ayyaana. Hintte he ayyaanay yaanayssa kase si7ideta; I hari attoshin ha77ika alamen de7ees. 4Ta nayto, hintte Xoossassa. Hintte giddon de7iya Geeshsha Ayyaanay alamen de7iya ayyaanaappe daro wolqqaama gidiya gisho worddanchcho nabeta hintte xoonideta. 5Entti ha alamiya ase gidiya gisho ha alamiyabaa odoosona; ha alamiya asay entta odaa si7oosona. 6Nuuni Xoossaafe yelettida; Xoossaa eriya oonikka nuna si7ees. Xoossaa eronna oonikka nuna si7enna. Nuuni tuma ayyaananne worddo ayyaanaa hessan shaakkos. 7Ta siiqo ishato, siiqoy Xoossafe yaa gisho ane issoy issuwara siiqettoos. Siiqiya oonikka Xoossaa na7a; I Xoossaa erees. 8Xoossay siiqo gidiya gisho siiqonna oonikka Xoossaa erenna. 9Nuuni Kiristtoosa baggara de7uwa demmana mela Xoossay ba issi Na7aa ha alamiya kiittis. Xoossay nuna ba siiquwa hessan bessis. 10Tuma siiqo guussay hayssa: nuuni Xoossaa siiqida gisho gidonnashin Xoossay nuna siiqida gishonne nu nagaraappe nuna maaranaw ba Na7aa kiittida gishossa. 11Ta siiqo ishato, Xoossay nuna hayssada siiqikko, nukka issoy issuwa siiqanaw bessees. 12Xoossaa be7iday oonikka baawa. Nuuni issoy issuwa siiqikko Xoossay nunan de7ees; iya siiqoykka nunan polo gidees. 13Xoossay ba Geeshsha Ayyaana nuus immida gisho nuuni Xoossan de7eyssanne ikka nunan de7eyssa eroos. 14Aaway ba Na7aa, ha alamiya ashsheyssa gidana mela kiittidayssa nuuni be7idi markkattoos. 15Yesuusi Xoossaa Na7aa gideyssa markkattiya ooddenkka Xoossay de7ees; ikka Xoossan de7ees. 16Xoossay nuna siiqeyssa nuuni eroosinne ammanoos. Xoossay siiqo. Siiqon de7iya oonikka Xoossan de7ees; Xoossaykka iyan de7ees. 17Nu de7oy ha alamiyan Kiristtoosi de7idayssa mela gidiya gisho pirdda gallas yayyonna iya sinthe shiiqanaw iya siiqoy nunan polo gidees. 18Siiqon yashshi baawa, tuma siiqoy yashshi kessi holees. Yashshinne pirddi issife biya gisho yayyaa uraa siiqoy polo gidenna. 19Xoossay koyro nuna siiqida gisho nu siiqoos. 20Oonikka, "Xoossaa siiqays" gishe ba ishaa ixxiko, I worddanchcho. Ays giikko, be7iya ba ishaa siiqonna oonikka be7iboonna Xoossaa siiqanaw waanidi dandda7ii? 21Kiristtoosi nuus immida kiitay hayssa; "Xoossaa siiqiya oonikka ba ishaa siiqanaw bessees" yaageyssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\