1 Phexiroosa 1

1Taani, Yesuus Kiristtoosa hawaarey Phexiroosi; Phanxoosan, Galaatiyan, Qaphadooqiyan, Iisiyaninne Bitiiniyan betanchchoda laalettidi de7iya Xoossay doorida, asaas ha dabddaabbiya xaafas. 2Yesuus Kiristtoosas hintte kiitettana melanne iya suuthan geeyana mela, Xoossaa Aaway ba kase eran dooridayssatasinne Geeshsha Ayyaanan geeyida, hinttew aadho keehatethaynne sarotethay gido. 3Yesuus Kiristtoosa hayqoppe denthidi ba gita maarotethan nam77antho yeletethaanne dhayonna ufayssaa immida nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aaway, Xoossay galatetto. 4Qassi Xoossay hinttew dhayonna, iitonnanne buuqqonna laata salon giigisis. 5He laatay wode wurssethan qonccanaw de7iya atotethaas Xoossaa wolqqan ammanon hinttew naagettidi de7ees. 6Ha77i guutha wodes hintte dumma dumma paacen un77ettikokka hessan ufayttite. 7He paacey hinttena gakkiday, taman yeggin dhayaa worqqafe hintte ammanoy aadhonne tuma gideyssa bessanaassa. He paacettida ammanuwan Yesuus Kiristtoosi qoncciya wode galataa, bonchchonne saba hintte ekkana. 8Hintte Yesuusa be7ibeekketa, shin iya siiqeta. Hintte ha77i iya be7iboonnabaa gidikkoka, iya ammaneeta. Qassi odan qonccisanaw dandda7ettona ufayssaninne bonchchon kumideta. 9Hintte ammanon naagiya hintte shemppuwa atotethaa ekkana. 10Aadho keehatethaa baggara hinttew giigida ha atotethaabaa nabeti eranaw gita koshshaninne naagon koyidosona. 11Enttan de7iya Kiristtoosa Ayyaanay iya waayabanne hessafe guye yaana bonchchuwabaa kasetidi markkattishe, awude woykko waanidi hananeekko akeekan pilggidosona. 12Nabeti odida tinbbitey banttaw gidonnashin hinttew gideyssa Xoossay hinttew qonccisis. Ha77i asay hinttew odida Wonggelaa saloppe kiitettida Geeshsha Ayyaana wolqqan hinttew odidosona. Kiitanchchotika hessa be7anaw amottidosona. 13Hessa gisho, oosos hinttena giigisite; hinttena haarite. Yesuus Kiristtoosi qoncciya wode hintte ekkana aadho keehatethaa ufayssan naagite. 14Xoossaa naytada iyaw kiitettite; hintte kase eronna oothida iita amuwaa kaallofite. 15Shin hinttena xeegida Xoossay geeshshi gididayssada hintteka hintte duussa ubban geeshshi gidite. 16Geeshsha Maxaafan, "Taani geeshshi gidida gisho hintteka geeshshi gidite" geetetti xaafettis. 17Asa som77o be7onna iya oosuwada pirddiya Xoossaa, "Nu Aawaw" gidi xeegiyabaa gidikko, ha sa7aa imathatetha duussaa yashshan de7ite. 18Hinttee, hintte aawatappe laattida pathonna de7uwappe wozettidayssi, dhaya biran woykko worqqan gidonnayssa ereeta. 19Borey woykko borssoy baynna dorssa suuthada al77o gidida Kiristtoosa suuthan wozettideta. 20Xoossay alamey medhettanaappe kase Kiristtoosa dooris, shin ha wurssetha wodiyan Kiristtoosi hintte gisho qonccis. 21Hintte ammanoynne hintte ufayssay Xoossan gidana mela iya hayqoppe denthidi, bonchchida Kiristtoosa baggara Xoossan ammaneeta. 22Hintte tumatethaas kiitettidi hinttenatethaa geeshshideta. Hintte issoy issuwa wozanappe siiqeta, shin ha77ika tuma wozanappe minthidi siiqite. 23Hintte nam77antho yelettiday dhayaa zerethafe gidonnashin merinaw de7iya Xoossaa qaalan dhayonna zerethaafe yelettideta. 24Xoossaa qaalay, "Asi ubbay maata mela; iya bonchcho ubbay ciishsha mela. Maatay melees, ciishshaykka qolettees. 25Shin Godaa qaalay merinaw de7ees" yaagees. Hinttew odettida Wonggelaa qaalay hayssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\