1 Phexiroosa 3

1- 2Hessadakka, machcheto, hintte azinatappe Xoossaa qaalas kiitettonayssati de7ikkoka aykkoka odettonashin, hintte yashshatethaanne hintte geeshsha de7uwa be7idi ammanana mela enttaw haarettite. 3Hinttee, hintte huu7e pixoninne worqqa aason woykko lo77o ma7on hintte bolla asatethaa loyson gidoppo. 4Shin hintte wozanaa giddon de7iya yegelsatethay Xoossaa sinthan hinttew daro al77o gididi dhayonna, ashkkenne woppu gida ayyaana gido. 5Xoossay immana gidayssa ammanida geeshsha maccasati bini wode bantta azinatas haarettidi, banttana hessada daro loythidosona. 6Hessada Saara Abrahame, "Ta godaw" yaagada xeegashe, iyaw kiitettasu; hintteka aykkoka yayyonna lo77obaa oothiko I nayta. 7Azinatoo, hintte machcheti hinttefe daaburanchcho medheta gideyssa eridi, enttana bonchchite; hintte woosa dhubbonna mela Xoossay immida de7uwa entti hinttera issife laattiya gisho entta bonchchite. 8Wurssethan, ubbay issi qofan de7ite. Issoy issuwas qadhettishe, ishada siiqetite; qassi issoy issuwas keehatanne ashkketa gidite. 9Iita gishos iita woykko cashshaa gisho cayidi zaaroppite; hessa aggidi, Xoossay hinttew anjjuwaa immanaw hinttena xeegida gisho anjjite. 10Ays giikko, Geeshsha Maxaafay, "De7o doseynne lo77o wode be7anaw koyey oona gidikkoka ba inxarssan iitabaanne worddo odetteyssa aggo. 11Iitabaa ootheyssa aggidi lo77obaa ootho; sarotethaakka keehi koyonne kaallo. 12Godaa ayfey xillotakko xeellees; qassi I ubba wode entta woosaa haayzees. Shin Goday iitabaa ootheyssata ba hanqo som77uwan xeellees" yaagees. 13Hintte lo77obaa oothanaw amottikko hinttena qohanay oonee? 14Hari attoshin, xillotetha gisho hintte waayettiko anjjettidayssata. Asas yayyofitenne hirggofite. 15Kiristtoosa hintte wozanan bonchchitenne godayite. Xoossay hinttew immida ufayssaas gaaso oychchiya ooddeskka zaaro immanaw ubba wode giigi uttite, shin hessa ashkketethaninne yashshan oothite. 16Qassi Kiristtoosan hintte de7iya lo77o de7uwa iitabaa oothidabaada, hinttena cayaa asay zigiryaaban yeellatana mela hintte kahay geeshshi gido. 17Xoossay gidabaa gidikko iitabaa oothida gisho waaye ekkeyssafe lo77obaa oothida gisho waaye ekkeyssi lo77o. 18Kiristtoosi nuna Xoossaakko shiishanaw baw xillo gididi de7ishe, nagaranchchota gisho issi toho nagara ubbaas hayqqis; I ba asatethan hayqqis, shin ayyaanan paxis. 19Qassi he ayyaanan I bidi qashon de7iya shemppotas qaala odis. 20Nohey markkabiya keexiya wode he shemppoti Xoossaas kiitettonna ixxidosona, shin Xoossay enttana dandda7is. Hosppun asa xalaali markkabiyan gelidi, dhayo haathaafe attidosona. 21He dhayo haathay ha77i hinttena ashshiya xinqqate leemiso gidis. Ha xinqqatey bolla qita meecco gidonnashin lo77o kaha Xoossaafe ekkanaw iya woossiya oge gididi, Kiristtoosa dendduwa baggara hinttena ashshees. 22I salo bidi Xoossaa ushachchan uttidi, kiitanchchota, maata aawatanne wolqqaamata haarees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\