1 Phexiroosa 4

1Hessa gisho, Kiristtoosi ba ashuwan nuus waayettida gisho hintteka he qofan hinttena danccisidi minnidi eqqite. Kiristtoosa gisho gidi ba ashuwan waaye ekkida uray nagara oothike gidi qanxida asi. 2He uray ba attida laythan Xoossaa shene oothanaw koyeesippe attin iita asho amon deenna. 3Kase hintte ammanonna asay de7idayssada de7ideta. Hintte iita amon, laymatethan, mathon, tunatethi denthethiya yethan, pokkiya eeqa goynnon kase de7ida duussay gidana. 4Ammanonna asaara hintte shori baynna oosuwa oothonna gisho malaalettidi hinttena cayoosona. 5Shin entti paxata bollanne hayqqida asaa bolla pirddanaw de7iya Xoossaas zaaro immana. 6Hayqqida asaas Wonggelay sabbakettiday hayssa gishossa. Entti asatho bantta ashuwan pirddettana qassi bantta ayyaanan Xoossaatho de7on daana. 7Hiza, ubbabaas wurssethay matattis. Hessa gisho, woossanaw dandda7ettana mela woppu gida wozani de7o; maarara de7ite. 8Siiqoy daro nagara kammiya gisho ubbaafe aathidi issoy issuwara wozanappe siiqetite. 9Zuuzummonna issoy issuwa imathatethan mokkite. 10Hintte Xoossaafe dumma dumma aadho keehatethaa imota ekkidayssada hintte issoy issoy he imuwa bessiyada oykkidi issoy issuwa haggaazite. 11Yesuus Kiristtoosa baggara ubbaban Xoossay galatettana mela oonikka odiyabaa gidikko Xoossaafe qaala ekkidaada odo. Qassi oonikka maaddiyabaa gidikko Xoossay iyaw immiya wolqqaada maaddo. Bonchchoynne wolqqay merinaappe merinaa gakkanaw iyaw gido. Amin77i. 12Ta baggatoo, hintte tamada xuuggiya waaye paaciya giddora aadhdhiya wode oorathabay hanidaada malaalettofite. 13Shin iya bonchchoy qoncciya wode hintte ufayssay gita gidana mela Kiristtoosa waaya hintte ekkeyssan ufayttite. 14Kiristtoosa sunthaa gisho asi hinttena cayaa wode Xoossaa bonchcho Ayyaanay hintte bolla shemppiya gisho hintte anjjettidayssata. 15Hinttefe waaye ekkiya oonikka shemppo wodhidaada woykko kaysotidaada woykko iita oothidaada woykko gelssonnaban gelidaada hanidi waayettofo. 16Gidoshin, ammano gisho waayettiko Kiristtoosa sunthaa gisho Xoossaa galatoppe attin yeellatoppo. 17Pirddi Xoossaa asaa bolla doomiya wodey gakkis. Hiza, he pirdday koyro nu bolla doomiyabaa gidikko, Xoossaa Wonggelaas Kiitettonna asaa wurssethay ay gidanee? 18Xilloy un77an attiyaabaa gidikko, makkalanchchoynne nagaranchchoy yaatin waananee? 19Hessa gisho, Xoossaa sheneda waaye ekkeyssati bantta shemppuwa hadaraa banttana medhdhida, ammanthiya Xoossaas immishe lo77obaa ootho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\