1 Phexiroosa 5

1Hiza, woosa keethaa cimatara cima gididayssi, Kiristtoosa waaya markkatteysinne qonccanaw de7iya bonchchuwa shaakettanaw de7iya taani, hintte giddon de7iya cimata zorays. 2Hintte aawatethaafe garssan de7iya Xoossaa wudiya heemmite. Xoossay koyeyssada dosanaappe attin un77ettidi heemmofite. Qassi miishe koshshan gidonnashin haggaazanaw de7iya lo77o qofan heemmite. 3Hintte aawatethaafe garssan de7iya wudiyas leemiso giditeppe attin godatoppite. 4Heemmeyssata halaqay qoncciya wode qolettonna bonchcho kallachcha hintte ekkana. 5Hessadakka, yalagato, cimatas haarettite. Hintte issoy issuwas ashkke gidite. Geeshsha Maxaafan, "Xoossay otoranchchota ixxees, shin ashkketas aadho keehatethaa immees" yaagees. 6Xoossay ba wode hinttena bonchchana mela wolqqaama Xoossaa kushiyappe garssan hinttena kawushshite. 7I hinttew qoppiya gisho hinttena hirggisiya ubbaa iya bolla yeggite. 8Hintte morkkey Xalahey, mittiyabaa koyidi, gaammoda gudishe hintte matara yuuya gisho hinttena haaritenne barkkite. 9Alamen de7iya hintte ishati hessada waaye ekkeyssa eridi, ammanon minnidi, Xalahiyara eqettite. 10Ba merinaa bonchchuwas Kiristtoos Yesuusa baggara hinttena xeegida aadho keehatetha ubbaa Xoossay, guutha wodes hintte waayettidappe guye, I ba huu7en hinttena shiishana, katisana, minthidi essana, xaalisana. 11Merinaappe merinaa gakkanaw Xoossay kawoto. Amin77i. 12Ammanettida ishaa gada ta ekkiya Sillaase baggara ha dabddaabbiya hinttew qanthan xaafas. Ta hessa hinttew xaafiday, hinttena zoranawunne Xoossaa aadho keehatethay tuma gideyssa markkattanaassa. He aadho keehatethan minnidi eqqite. 13Hinttera issife doorettida Baabiloonen de7iya woosa keetha asaynne ta na7aa Marqqoosi hinttena, "Saro saro" yaagees. 14Siiqo yeeretetha yeerettishe, issoy issuwa sarothite. Kiristtoosan de7iya hintte ubbaas saroy gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\