1 Teselonqe 1

1Phawuloosi Sillaaseynne Ximotiyoosi Teselonqe woosa keethan de7iya, Xoossaa Aawabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa gidida asaas xaafida kiita. Aadho keehatethaynne saroy hinttew gido. 2Nuuni Xoossaa woossiya wode ubban hinttena qoppishe hintte gisho ubba wode Xoossaa galatoos. 3Xoossaa nu Aawa sinthan ammanon hintte oothida oosuwa, siiqon hintte daaburida daaburanne Yesuus Kiristtoosan de7iya ufayssaa ekkanaw hintte minnidi eqqida equwa ubba wode qoppoos. 4Nu ishato, Xoossay hinttena doseyssanne ba ase oothidi hinttena dooridayssa eroos. 5Ays giikko, nuuni Wonggelaa doona xalaalan gidonnashin wolqqan, Geeshsha Ayyaananinne Wonggelaa tumaa ammanon hinttew ehida. Nuuni hinttera gam77ida wode ubban hintte gisho waanidi de7idaakko hintte ereeta. 6Hintte daro meto ekkikokka Geeshsha Ayyaanay immiya ufayssan kiitaa ekkideta; nunanne Godaa daanideta. 7Hessa gisho, Maqedooniyanne Akkaya biittan de7iya ammaniyaa ubbaas leemiso gidideta. 8Godaa qaalay hinttefe keyidi, Maqedooniyaninne Akkaya xalaalan gidonnashin Xoossaa hintte ammaneyssi ubbason si7ettis. Hiza, nuuni gaanabay aykkoyka baawa. 9Nuuni hintteko bida wode hintte nuna mokkida mokuwanne hinttee, hintte eeqa aggidi tumaanne de7o Xoossaa haggaazanaw hintte simmidayssa entti bantta huu7en odoosona. 10Qassi Xoossaa Na7ay, Yesuusi, Xoossay hayqoppe denthidayssi, sinthafe yaana Xoossaa hanquwafe nuna ashshanayssi, saloppe yaanayssa hintte naageyssa entti markkattosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\