1 Teselonqe 2

1Ta ishato, nuuni hintteko biday mela gidonnayssa hinttee, hintte huu7en ereeta. 2Shin nuuni hintteko Teselonqe yaanappe sinthe Filphisiyuusa kataman waayettidayssanne cayettidayssa hintte ereeta. Daro ixoy de7ikkoka hinttew iya Wonggelaa odana mela Xoossay nuus minotethi immis. 3Nuuni hinttena zoriday baleson woykko cimon woykko genen gidenna. 4Shin Xoossay nunan ammanettidi ba Wonggelaa odana mela nuus hadara immida gisho odoos. Nu hessa oothey nu wozanaa be7iya Xoossaa ufayssanaassafe attin ase ufayssanaassa gidenna. 5Nu miishe yaaridi worddo hinttena sabbishe hintteko yoonnayssa loythidi ereeta; Xoossay nuus markka. 6Nuuni hinttefe gidin woykko hara asa ooddefekka bonchcho koyibookko. 7Nuuni Kiristtoosa hawaare gideyssada nuus koshshiyabaa immite gidi ekkanaw dandda7os, shin aaya ba nayta dichcheyssa mela hintte giddon ashkke gidida. 8Nu hinttena dosida gisho Xoossaa Wonggelaa hinttew shaako xalaala gidonnashin nu de7uwakka hinttew immanaw giigida. Hintte nuus daro al77o. 9Nu ishato, nu oosuwanne nu daabura ereeta. Hinttew Xoossaa Wonggelaa odishe, hinttena waaysonna mela qammanne gallas oothida. 10Nu de7oy hintte ammaneyssata mataninne Xoossaa sinthan geeshshi, xillonne borettonnayssa gideyssas hintte markka. 11Nuuni hinttew huu7en huu7en yelidayssati bantta naytas haneyssada hanidayssa ereeta. 12Nu hinttena zorida, minthethida. Qassi ba kawotethaanne ba bonchchuwa shaakkanaw hinttena xeegiya Xoossaa ufayssiya de7o hintte daana mela hinttew minthidi odida. 13Hinttew nuuni Xoossaa qaalaa odida wode asa qaalada gidonnashin Xoossaa qaalada si7idi ekkida gisho nuuni ubba wode Xoossaa galatoos. I tuma Xoossaa qaala; Xoossaa qaalay ammaniyaa hinttenan oothees. 14Ta ishato, hintte Yihuda biittan de7iya woosa keethatanne yan Kiristtoos Yesuusa kaalliya asatada hanideta. Entta Ayhudeti waaysidayssada hinttenakka hintte biittaa asay waaysidosona. 15He Ayhudeti Godaa Yesuusanne nabeta wodhdhidosona; qassi nuna goodidosona. Entti Xoossaa ufayssonayssatanne ase ubbaa ixxeyssata. 16Entti hari attoshin, Ayhude gidonna asay attana mela nuuni enttaw qaalaa odeyssa diggoosona. Hessada hanidi entta nagaraa xuu7ay kumana gakkanaw ubba wode nagara oothoosona. Wurssethan, Xoossaa hanqoy entta bolla wodhdhees. 17Shin nu ishato, nuuni nu qofan gidonnashin ashon hinttefe shaakettidi guutha wode gam77idayssan hinttena daro laamotidi be7anaw koyida. 18Nu simmi hintteko baanaw koyida. Taani ta huu7en hintteko baanaw koyas, shin Xalahey nuna diggis. 19Hiza, nu Godaa Yesuus Kiristtoosi yaa wode nu ufayssay woykko nu ceeqettiya nu kallachchay oonee? Hinttena gidekketiyye? 20Tuma hintte nu bonchchonne nu ufayssi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\