1 Teselonqe 4

1Wurssethan, ta ishato, Xoossaa ufayssanaw hintte waanidi daanaw bessiyako nuuppe tamaarideta. Hessi hintte koyroppe de7ida de7uwa, shin ha77i hintte kaseyssafe aathidi oothanaada Godaa Yesuusa sunthan hinttena woossosinne zoroos. 2Nuuni Godaa Yesuusa maatan hinttena kiittida kiitay awusseeko ereeta. 3Xoossay, hintte geeshshi gidana melanne laymatonna mela koyees. 4Hintte issoy issoy, hintte machchetara geeshshatethaninne bonchchon daanaw bessees. 5Xoossaa eronnanne ammanonna asada laymatetha amon xuugettofite. 6Nu kase hinttew odidayssadanne minthi zoridayssada Goday hessa melabaa oothiya ubbaa pirddiya gisho oonikka hayssatan ba ammaniyaa ishaa naaqqanawunne cimmanaw bessenna. 7Xoossay nuuni geeshshtethan daana melappe attin tunatethan daana mela xeegibeenna. 8Hessa gisho, ha timirttiya ixxiya oonikka hinttew Geeshsha Ayyaana immiya Xoossaa ixxeesppe attin ase gidenna. 9Hintte issoy issuwa waati siiqaneekko Xoossay hinttena tamaarssida gisho ha77i siiqobaa nu hnttew xaafanaw koshshenna. 10Qassi Maqedooniya biittan de7iya ammaniyaa ishata ubbaa tuma hintte doseeta. Shin nu ishato, ha77ika hintte entta aathi dosana mela hinttena woossos. 11Nuuni kase hinttew odidayssada woppu gida de7uwa de7ite. Hinttee, hintte ooso oothidi hinttew duussas koshshiyabaa demmite. 12Hessada hanikko, ammanonnayssata matan hintte bonchchettana; qassi hinttena koshshiyabas oonakka aadasheketa. 13Nu ishato, ammanidi hayqqida asati hananabaa hintte erana mela koyoos. Hintte entta gisho ufayssi baynna asada kayottofite. 14Nuuni, Yesuusi hayqqidayssanne qassi hayqoppe denddidayssa ammanoos. Hessadakka, Xoossay Yesuusa ammanidi hayqqidayssata iyara wolla ehanayssa ammanoos. 15Goday nuus odidayssada Goday yaa gallas iyara gahettanaw nuuni paxa de7eyssati, hayqqidayssatappe sinthatokko. 16Goday wolqqaama kiitara, kiitanchchota halaqaa girssaraa, Xoossaa moyze punora, saloppe wodhdhana. Kiristtoosa ammanidi hayqqidayssati koyrottidi hayqoppe denddana. 17Hessafe guye, he wode nuuni paxa de7eyssati, Godaara shaaran gahettanaw enttara issife salo ekettana. Hessafe guye, nuuni Godaara issife merinaw daana. 18Hessa gisho, ha qaalan issoy issuwa minthethite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\