1 Teselonqe 5

1Ta ishato, ha hanoti hanana wodiyanne ageena hinttew xaafanaw koshshenna. 2Godaa Gallasay kaysoy qamma yeyssada yaanayssa hintte loythi ereeta. 3Asay, "Sa7i saro, aykkoyka hanenna" yaagishin, maccas iqethi oykkeyssada dhayoy entti qopponna entta bolla yaana. Entti ay ogenkka kessi ekkokona. 4Shin nu ishato, he gallasay hinttew kaysoy yeyssada yaanaw hintte dhuman de7ekketa. 5Hintte ubbay poo7o asinne gallasan de7iya asi; nuuni qamma asi woykko dhuma asi gidokko. 6Hessa gisho, nuuni harati dhiskkeyssada dhiskkanaw bessenna; nuuni barkkanwunne giigidi daanaw bessees. 7Dhiskkeyssati qamma dhiskkoosona; mathotteyssati qamma mathottosona. 8Shin nuuni gallasa asi gidiya gisho giigidi daanaw bessees. Ammanonne siiqo xurureda tiran ma77idi, atotethaa ufayssaa huu7en wothiya ola biraata barneexada wothidi daanaw bessees. 9Xoossay nuna nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara kumetha atotethi ekkana mela doorisppe attin hanqos dooribeenna. 10Nuuni paxa de7in woykko hayqqin, Kiristtoosi yaa wode iyara issife daana mela Kiristtoosi nu gisho hayqqis. 11Hessa gisho, hintte kase ootheyssada, issoy issuwa minthethitenne dichchite. 12Nu ishato, hintte giddon ootheyssata, hinttena kaalethana melanne zorana mela Goday dooridayssata bonchchana mela hinttena woossos. 13Entti oothiya oosuwa gisho entta daro bonchchitenne siiqite. Issoy issuwara sarotethan de7ite. 14Nu ishato, nuuni hinttena zoroos. Boozata hanqite; babbeyssata minthethite; daaburanchchota maaddite; ase ubbaa dandda7ite. 15Oonikka iita gisho iita zaaronna mela naagettite. Hintte wolisinne asa ubbaas lo77obaa oothanaw minnite. 16Ubba wode ufayttite. 17Ubba wode Xoossaa woossite. 18Ubbaban galatite. Kiristtoos Yesuusa baggara Xoossay hinttefe koyey hessa. 19Geeshsha Ayyaana oosuwa toysoppite. 20Tinbbite qaala kadhoppite. 21Ubbabaa paaccite; lo77obaa ekkite. 22Iita ooso ubbaafe haakkite. 23Saro immiya Xoossay ba huu7en hinttena polo geeshsho. Nu Goday Yesuus Kiristtoosi yaana gallasaas, Xoossay hintte ayyaanaa, hintte shemppuwanne hintte kumetha asatethaa borey baynna naago. 24Hinttena xeegeyssi ammanettidayssa gidiya gisho hessa I polana. 25Nu ishato, nuus Xoossaa woossite. 26Ammaniya asa ubbaa geeshsha yeeretethan sarothite. 27Hintte ha kiitaa ammaniyaa asa ubbaas nabbabanaada Godaa sunthan hinttena woossays. 28Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera issife gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\