1 Ximotiyoosa 1

1Nuna ashshiya Xoossaaninne nu ufayssan naagiya Yesuus Kiristtoosan kiitettida, Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida, Phawuloosappe, 2ammanon taw tuma na7a gidida Ximotiyoosas. Xoossaa nu Aawa, nu Godaa Kiristtoosa aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido. 3Taani Maqedooniya bashe nena hadaridayssada, issi issi asati worddo timirttiya tamaarsseyssa digganaw ne Efesoonan gam77ana mela koyays. 4Entti go77i baynna hayse odanne bantta kochcha taybuwa agganaada oda. Hessa melabay palama kaaletheesippe attin ammanon oosettiya Xoossaa oosuwas maaddenna. 5Ha kiitaa huu7e qofay geeshsha wozanappe, lo77o kahappenne tuma ammanuwappe benttiya siiquwa denthethanaassa. 6Issi issi asati hayssa aggidi, pathonna odakko simmidosona. 7Entti Xoossaa higgiya asttamaare gidanaw koyoosona. Shin entti ay odiyakko woykko tuma oothidi odeyssi i aybeekko erokkona. 8Asi besseyssada higgiyan go7ettiko higgey lo77o gideyssa eroos. 9Issibaa akeekanaw koshshees. Higgey lo77o asaas medhettibeenna. Shin higgey, higge mentheyssata, worandzota, Xoosse yayyonnayssata, shemppo wodheyssata, nagaranchchota, geeshshatethi baynnayssata, tunata, hari attoshin bantta aayiw woykko aawa wodheyssata, 10laammeyssata, addey addera laymateyssata, ase bayzeyssata, worddanchchota, worddon caaqqeyssata, woykko tuma timirttiyara gahettonna ay ooso ootheyssata seeranaw keyis. 11He timirttey bonchchonne anjjettida Xoossay taani awaajjana mela taw hadara immida Wonggelaa giddon de7ees. 12Taani oothiya oosuwan taw wolqqaa immida nu Godaa Kiristtoos Yesuusa galatays. Tana ba oosuwas shuumidi he oosuwas bessaasa gidi taybida gisho iya galatays. 13Taani hayssafe kase iya cayeyssa, iya yedetheyssanne metootheyssa gidikkoka taani hessa eronnanne ammanonna oothida gisho Xoossay tana maaris. 14Nu Goday ba aadho keehatethaa ta bolla gussidi, he aadho keehatethaara ammanonne siiqo Kiristtoos Yesuusa baggara taw immis. 15"Kiristtoos Yesuusi nagaranchchota ashshanaw ha alamiya yis" giya qaalay ammantheyssanne asa ubbay ekkanaw besseyssa. Ubbaafe aadhdhida nagaranchchoy tana. 16Shin merinaa de7uwa ekkanaw iya ammaniyaa asaas taani leemiso gidana mela Yesuus Kiristtoosi daro dandda7is. Taw ubbaafe aadhdhida nagaranchchuwas Xoossay ba maarota darssis. 17Ayfen benttonnayssas, issi Xoossaas, hayqqonnayssas, merinaa Kawuwas, merinaappe merinaa gakkanaw galataynne bonchchoy gido. Amin77i. 18Ximotiyoosa, ta na7aw, kase nebaa nabeti odida qaala bolla eqqada ha kiitaa hadara new immays. Ne he qaala kaalliko lo77o olaa olettana. 19Ammanoynne lo77o kahi new de7o. Issoti issoti kaha dhayidi markkabey hobben dhayeyssada bantta ammanuwa dhayssidosona. 20Hessa hanidayssata giddon Hemeneyoosinne Iskkinddirey de7oosona. Entti tamaaridi Xoossaa cayeyssa aggana mela taani Xalahes enttana aatha immas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\