1 Ximotiyoosa 2

1Ubbaafe sinthatada, asa ubbaas Xoossaa oychchanaw, woossanaw, gaannatanawunne galatanaw besseyssa taani nena akeekisays. 2Nuuni tuma ayyaana de7oninne geeshshatethan Xoossaa goynnishe sarotethaninne woppu gida de7on daana mela kawotasinne shuumata ubbaas woossite. 3Hessa mela woosay nuna ashshiya Xoossaa sinthan lo77onne ufayssiyabaa. 4Xoossay asi ubbay attanaadanne tumaa eranaada koyees. 5Issi Xoossi de7ees. Xoossafenne asappe giddon gididi sigethiya issoy de7ees; ikka ase gidida Kiristtoos Yesuusa. 6I asa ubbaa wozanaw bana aathi immis. Xoossay ba wodiyan asa ubbaa wozanaw koyeyssa bessiya markkay hayssa. 7Xoossay tana Wonggelaas asttamaarenne hawaare oothidi dooriday hessassa. Taani tuma odays; worddotikke; ammanonne tumaa Ayhude gidonna asaas markkattana mela Xoossay tana shuumis. 8Hessa gisho, ubba bessan de7iya addeti, bantana Xoossaas dummayidi, hanqonne palama diggidi, bantta kushiya pude denthidi Xoossaa woossana mela koyays. 9Hessada maccasay banttana haaridayssa qonccisiya, bonchchoynne maari de7iya ma7uwa ma77anaw bessees. Entti maari baynna huu7e dathan, worqqan woykko inqon, woykko al77o afilan banttana alleeqisoppo. 10Shin Xoossaas goynnays giya maccasay banttaw besseyssada lo77obaa oothona. 11Maccasi kiitetethan si77i gidi tamaaro. 12Taani maccasay tamaarssana mela woykko adde bolla aawatana mela gidonnashin si77i gidi daana mela koyays. 13Addaamey koyro medhettis; guyeppe Hewaanna medhettasu. 14Qassi cimettada Xoossaa higgiya menthiday maccasippe attin Addaame gidenna. 15Shin maccasi ammanon, siiqoninne geeshshatethan banttana haaridi de7ikko nayta yelon attana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\