1 Ximotiyoosa 3

1Oonikka, "Woosa keethi kaalethiya asi gidanaw koykko lo77obaa amottees" giya oday tuma. 2Woosa keethaa kaalethiya asi borettonnayssa, issi machchi xalaali de7eyssa, maaran de7eyssa, bana haareyssa, besseyssada ootheyssa, imathe mookkeyssa, tamaarssanaw dandda7eyssa, 3mathottonayssa, ooyettonayssa, palamonnayssa, miishe siiqonnayssa, 4iya nayti iyaw kiitetteyssanne bonchcheyssa, ba keethaa aysanaw dandda7eyssa gidanaw bessees. 5Issi asi ba keethaa aysanaw dandda7onnaa ixxiko, Xoossaa woosa keethi waati aysanaw dandda7ii? 6Otoron sugettidi, Xalahey Xoossaa pirddan kunddidayssada kunddonna mela, oorathi ammanida asi gidanaw bessenna. 7Boreninne Xalahe xihen gelonna mela he uray ammanonna asa matan nashetteyssa gidanaw bessees. 8Hessada qassi woosa keethaa daaqoneti bonchchettidayssata, nam77u doona odettonayssata, daro woyne ushshaa uyonnayssata, miishe yaaretonnayssata, 9ammanuwa xuuraa geeshsha kahan naageyssata gidanaw bessees. 10Entti koyrottidi paacettanaw koshshees; entta bolla borey baynna ixxiko, woosa keethaa daaqone gididi ootho. 11Hessadakka, entta maccasati bonchchettidayssata, zigironnayssata, maaran de7eyssata, ubbaban ammanetteyssata gidanaw bessees. 12Woosa keethaa daaqoneti issi machchi xalaali de7eyssa gido. Ba naytanne ba keethaa loythi ayseyssa gidanaw bessees. 13Woosa keethaa daaqone gididi, lo77o ooso ootheyssati, enttaw gita bonchcho qassi Kiristtoos Yesuusan banttaw de7iya ammanuwabaa odanaw daro minotethi demmana. 14Taani ha kiitaa new xaafashe, ellesada neekko baana gada ufayssi wothays. 15Shin taani boonna gam77iko, Xoossaa Keethan asay waanidi daanaw bessiyako erana mela hayssa new xaafays. De7o Xoossaa keethay tumatethaas tuussinne baaso. 16Nu ammanuwa xuuray sidhey baynna gita. Kiristtoosi asho ma77idi qonccis; Iya tumatethaa Geeshsha Ayyaanay markkattis. Kiitanchchotas benttis; I kawotetha ubbaas sabbakettis. Alamen de7iya asan ammanettis; bonchchon salo ekettis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\