1 Ximotiyoosa 4

1Yaana wodiyan balethiya ayyaanatanne tuna ayyaanata timirttiya kaallidi, issi issi asay ammanuwa kaddanayssa Geeshsha Ayyaanay qonccisidi odis. 2Hessa mela timirttey entta kahay doccin, asaa balethiya worddanchcho asttamaaretappe yees. 3Hessa mela asati ekonne gelo qassi issi issi kathata moonna mela diggoosona. Shin ammaneyssatinne tumaa ereyssati Xoossaa galati woossidi maana mela Xoossay kathi medhdhis. 4Xoossay medhdhida ubbabay lo77o. Xoossaa galatidi miikko wora wodhdhiyabay aybikka baawa. 5Ubbabay Xoossaa qaalaninne woosan geeshshi gidees. 6Hessa gisho, neeni ha timirttiya ammaneyssata tamaarssiko, nu ammanuwaninne lo77o timirttiya kiitettada diccida Kiristtoos Yesuusa lo77o aylle gidana. 7Shin go77i baynna tuma gidonna odappenne cima maccasaa haysiyappe baqata. Tuma ayyaana de7on daanaw nena loohisa. 8Asi ba asatethaa minthanaw oothiya oosoy guuthi maaddees. Shin tuma ayyaana de7on bana loohisoy ha77ika merinawukka de7o immiya ufayssi de7iya gisho ubbaas maaddees. 9Ha qaalay asa ubbay ekkanaw bessiya tuma oda. 10Nuuni asa ubbaa, ubbaafe aathidi ammaneyssata ashshiya de7o Xoossaafe ekkana gidi ufayssan naagiya gisho, hessas nuuni ooson daaburosinne baaxetoos. 11Hayssa kiittanne tamaarssa. 12Neeni yalaga gidiya gisho nena oonikka kadhoppo. Shin ammaneyssatas neeni odan, ooson, siiqon, ammanoninne geeshshatethan leemiso gida. 13Taani yaana gakkanaw asaas Geeshsha maxaafaa nabbabon, sabbakoninne tamaarsson minna. 14Tinbbitey odettin, cimati bantta kushiya ne bolla wothida wode neeni ekkida, nenan de7iya Geeshsha Ayyaana imotaa kadhoppa. 15Ne dichchay asa ubbaas qonccana mela hessa mintha qoppa; hayssa ubba wode ootha. 16Ne huu7iyasinne ne timirttiyas naageeta. Neeni hessa ubba wode oothiko nenanne nena si7eyssata ashshaasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\