1 Ximotiyoosa 5

1Cima addeta ne aawada bonchchafe attin hanqettofa. Yalaga addeta ne ishada oothada xeella. 2Cima maccasata ne aayida, yalaga maccasata ne michchida, polo geeshshatethan oykka. 3Azini hayqqida tuma am77eta bonchcha. 4Shin am77ees nayti woykko nayta nayti de7ikko, he nayti tuma ayyaana de7on de7eyssa bessanaw banttana yelidayssatanne, bantta wogga aayiwunne wogga aawa maaddidi kushe zaaro tamaaro. Hessi Xoossaa ufayssiyabaa. 5Barkka de7iya tuma am77iya Xoossafe maade demmanaw ufayssan naagasu. Gallasinne qamma Xoossay bana maaddana mela woossawusunne oychchawusu. 6Shin ha alamiyan lo77o duussaa xalaala koyaa am77iya paxa de7ashe hayqqidaaro. 7Oonikka entta boronna mela ha kiitaa enttaw imma. 8Shin ba dabbotas, ubbaafe aathidi ba soo asaas qopponna oonikka ba ammanuwa kaddidayssa; ammanonna asappeka aadhdhida iita. 9Laythi usuppun tammu kumiboonna am77ee sunthaa mazggaban xaafoppa. Qassi hessa bolla iya ba azinaas ammanettidaaro gidanaw koshshees. 10Nayta dishon, imathe mokon, geeshshata tohuwa meechchan, metootiya asaa maaden, lo77o ooso ubbaas bana aatha immidaaronne lo77o ooson erettidaaro gidanaw bessees. 11Shin yalaga am77eta sunthaa mazggaban xaafoppa. Enttana azina gelo gelo giya asho amoy oykkiya wode Kiristtoosa aggana. 12Entti koyro gelida qaala menthida gisho pirddettana. 13Hessa bolla entti ooso dhayidi keethafe keethe yuuyana. Yuushsha xalaala gidonnashin zigirssaninne banttana gathonnaban gelidi bessonnabaa odettoosona. 14Hessa gisho, nu morkketi nu bolla odettiya iitabaa demmonna mela yalaga am77eti azina gelidi, na7a yelidi, bantta keethaa aysana mela zorays. 15Hayssafe kase guutha am77eti Xalahe kaallanaw guye simmidosona. 16Issi ammaniyaa maccasees soo asaa giddon am77eti de7ikko iya entta maaddanaw bessees. Hessada oothiko, woosa keethaas toohoy kawuyees. He wode woosa keethay maade bessiya tuma am77eta maaddanaw dandda7ees. 17Woosa keethi loythi heemmiya cimati, ubbaafe aathidi, qaala sabbakoninne tamaarsson daabureyssati dakko bonchcho ekkanaw bessees. 18Geeshsha Maxaafay, "Wudumman kathaa yedhdhiya booraa doona qachchofa" hessadakka, "Oosanchchoy ba damooziya ekkanaw bessees" yaagees. 19Nam77u woykko heedzu markki baynna, woosa keetha cima mootiyabaa si7oppa. 20Harati yayyana mela nagara oothiya oonakka asa ubbaa sinthan hanqetta. 21Neeni asa som77o be7onna, issuwa issuwafe dummayonna ha kiitaa naagana mela Xoossaa, Godaa Yesuus Kiristtoosanne doorettida kiitanchchota sinthan ta nena zorays. 22Oodde bollaka ne kushiya wothada shuumanaw ellessoppa. Harata nagaran geloppa; nena geeshshatethan naaga. 23Neeni ubba wode harggettiya gishonne ne ulo harggiya gisho haatha xalaala uyoppa; guutha woyne uya. 24Issi issi asata nagaray qoncce; entta nagaray entta pirddanaw enttafe sinthe aadhdhees, shin harata nagaray guyeppe gam77idi qonccees. 25Hessada, lo77o oosoykka qoncce; qoncconna ixxikokka geemmanaw dandda7enna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\