1 Ximotiyoosa 6

1Xoossaa sunthaynne nu timirttey cayettonna mela aylletethan de7eyssati banttana haariya godata bonchcho. 2Ammaniya godati de7iya aylleti, entta godati enttaw isha gidiya gisho entta kadhoppo. Entta oosuwan maaddettiya godati, ammaneyssatanne dosettidayssata gidiya gisho entti kaseyssafe aathidi oothanaw bessees. Neeni hayssa tamaarssanawunne entti oothana mela zoranaw bessees. 3Oonikka dumma timirttiya tamaarssiyaba gidikko, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa tuma qaalaranne nu ammanuwa timirttiyara gahettenna. 4He uray otoron sugetteesippe attin aykkoka erenna. Enttaw issi qofa bolla palamanawunne ooyettanaw iita amoy de7ees. Hessi qanaate, ooshshi, cashshe, iita sidhenne, 5giigonna palamaa kaalethees. Qassi enttaw iita wozani de7ees; tumaakka balidosona; entti Xoossaa ammanoy duretethas oge gidi qoppoosona. 6Shin taw de7iyabay gidana giya asas tuma ayyaana de7oy gita wodhe. 7Nuuni ha alamiya aykkoka ehibookko; qassi iyappe aykkoka ekkidi bookko. 8Nuus kathinne ma7oy de7ikko hessi gidana. 9Shin duretethi koyeyssati paaceninne xihen geloosona. Qassi enttana duge dafiyanne dhayssiya eeyatethinne qohiya amon kunddoosona. 10Miishe siiqoy iitatetha ubbaas pultto. Issoti issoti miishe amottishe ammanoppe balettidi daro meton banttana yeggidosona. 11Shin neno, Xoossaa asoo, hessafe baqata. Xillotethaa, Xoossaa daano, ammano, siiqo, dandda7anne ashkketethi kaalla. 12Ammano baaxiya loytha baaxeta. Daro asaa sinthan ne markkattida ne ammanuwabaa, Xoossay nena iyaw xeegida merinaa de7uwa oykka. 13Ubbaas de7o immiya Xoossaa sinthaninne, Phenxe Philaaxoosa sinthan lo77o markka markkattida Kiristtoos Yesuusa sinthan ta nena kiittays. 14Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi qonccana gakkanaw ha kiitaa balinne borey baynna naaga. 15Ba xalaala ubbaa haariya bonchcho Xoossay, kawota kawoy, godata Goday, ba qoppida qamman Yesuus Kiristtoosa zaari kiittana. 16Issi iya xalaali hayqqenna. Oonikka shiiqanaw dandda7onna poo7on de7ees. Oonikka iya be7ibeenna; qassi be7anawukka dandda7enna. Bonchchoynne merinaa wolqqay iyaw gido. Amin77i. 17Ha alamiya dureti coo dhayaa shalon otorttonna melanne ceeqqonna mela oda. Nuus koshshiyabaa palahisidi immiya nuna anjjiya, dure Xoossan ammanettana mela entta kiitta. 18Entti lo77o ooso oothanaada lo77o ooson duretanaada, keehatanne haratas shaakkeyssata gidana mela kiitta. 19Hessi enttaw sinthas mino baaso gidiya gisho he wode entti tuma de7oy ay daaniyakko erana. 20Ximotiyoosa, issi issi asay, "Eratethi" giya eeya palamappenne hada odappe baqata; new imettida hadaraa naaga. 21Issoti issoti nuus eratethi de7ees yaagishe ammanuwa aggidosona. Xoossaa aadho keehatethay hintte ubbaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\