2 Qoronttoosa 1

1Xoossaa shenen Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida Phawuloosinne, nu ishaa Ximotiyoosi, Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keethaasinne Akkaya biittan de7iya Xoossaa asa ubbaas xaafida kiitaa. 2Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe, aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 3Maarotetha Aawas, ubba wode nuna minthethiya Xoossaas, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawas galati gido. 4Xoossay nuus immida minthethuwan, meton de7eyssata nu minthethana mela Xoossay nuna nu meto ubban minthethees. 5Nuuni Kiristtoosa daro waaya shaakettidayssada qassi nuuni iya daro minthethuwan minnana. 6Nuuni waayettiko hessi hinttena minthethanaassanne hinttena ashshanaassa. Qassi nuuni minettiko nuuni genccida waaya mela hintteka genccidi, Xoossay hinttew immiya minthethuwan minnana. 7Hintte nu ekkida metuwa mela ekkidi, nu minthethuwan shaakettanayssa nu eriya gisho nu ufayssay hinttenan mino. 8Nu ishato, Iisiya biittan nuna gakkida metuwa hintte erana mela koyoos. He nuna gakkida metoy nu wolqqaafe darin, hayqqonna attoko gidi ufayssi qanxidashin. 9Nuuni nu bolla hayqo pirddi pirddettida mela qoppida. Shin nuuni nu huu7en gidonnashin, hayqqidayssata denthiya Xoossan ammanettana mela hessi hanis. 10Xoossay hessa mela iita hayqoppe nuna ashshis; ha77ika ashshana; sinthafekka I nuna ashshana gidi iyan ufayssi wothoos. 11Woosan nuna maaddite. Daro woosa gaason Xoossaa maaduwa nu demmiya wode daro asay nu gisho Xoossaa galatoosona. 12Nuuni nu geeshsha kahan ceeqettoos. Nuuni ha alamiyan de7ida de7uwan ubbarakka nu de7ida de7uwan tumatethaninne suuretethan hinttera de7ida. Hessika, ha alamiya cinccatethan gidonnashin Xoossaa aadho keehatethaana. 13Nu hinttew xaafida dabddaabbey hintte nabbabanawunne akeekanaw dandda7iyabaappe attin haraa gidenna. Hintte iya akeekanaw dandda7eyssa ta ammanays. 14Ha77i hintte nuna hanida keena ereeta, shin sinthafe kumethi eranayssa ta ammanettays. Nu Godaa Yesuusi simmiya wode nuuni hinttenan ceeqettidayssada hintteka nunan ceeqettana. 15Hessa taani loytha erida gisho hintte nam77antho go7ettana mela kasetada hintteko baanaw qofa qachchas. 16Taani Maqedooniya bashenne yaappe simmashe hinttena be7ana. Taani yaappe Yihuda biya wode hintte tana ta ogiyan maaddana gada qoppas. 17Taani hessa gashe ay oothanaw bessiyako eronna asi daanaynaa? Woykko taani ta qofaa qachchiya wode asa qofada, issi toho "Ee" qassi issi toho "Akkay" giya asa meleyye? 18Shin Xoossay ammanetteyssa gidiya gisho nu hinttew odiya qaalay "Ee" woykko "Akkay" geyssa gidenna. 19Taani, Sillaaseynne Ximotiyoosi hinttew markkattida Xoossaa Na7ay, Yesuus Kiristtoosi ubba wode "Eeppe" attin "Ee" nne "Akkay" gidenna. 20Xoossay immana gida ubbay Kiristtoosa baggara "Ee" gidees. Nuuni Kiristtoosa baggara Xoossaa bonchchoos, "Amin77i" gey hessa gishossa. 21Nunne hintte Kiristtoosan minnidi eqqana mela oothidaynne ba oosuwas dooriday Xoossaa. 22Nuuni iyabaa gideyssa erisanaw ba maatamiya nu bolla wothis; qassi ba Geeshsha Ayyaana oythi oothidi nu wozanan wothis. 23Taani Qoronttoosa boonna aggiday hintte azanonna attana melassa; hessi worddo gidikko Xoossay ta shemppuwa taappe ekko. 24Hinttee, hintte ammanuwan minnidi de7iya gisho nu hinttena ufayssanaw hinttera issife ootheyssatappe attin hinttena wolqqan ammantheyssata gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\