2 Qoronttoosa 10

1Ta hinttera de7iya wode shugo, qassi hinttefe haakkiya wode nu bolla minnees yaagettida, Phawuloosi, keehanne ashkke gidida Kiristtoosa sunthan hinttena woossays. 2Taani hintteko biya wode nu asho qofara simerettiya asi oothidi qoppiya asaa bolla mino qaalan odettanaw qofa qachchas. Hintte bolla hessada odettana mela hintte tana oothonnaada hinttena woossays. 3Nuuni ha sa7an de7ikkoka ha sa7aa asada olettoko. 4Nu ola miishey ha sa7ayssa gidenna. Shin miixa laallanaw wolqqara de7iya Xoossaa toora. Tumaara eqettiya palamaanne, 5Xoossaa eronna mela diggiya otoro qofa ubbaa laalloos. Asa qofa ubbaa di77idi Kiristtoosas kiitettana mela oothoos. 6Hintte kiitettethay polo gidiya wode nuuni kiitetetha ixo ubbaa seeranaw giigettana. 7Hintte ayfey be7ida mela pirddeeta. Oonikka bana Kiristtoosabaa gidi qoppiyabaa gidikko, nukka Kiristtoosabaa gideyssa ero. 8Goday taw immida maatan ceeqetikokka hessan yeellatikke. He maatay taw imettiday hinttena dichchanaassafe attin qohanaassa gidenna. 9Taani ta dabddaabbiyan hinttena yashisanaw koyada xaafidabaa daanoppo. 10Issi issi asay, "Phawuloosa dabddaabbey deexonne wolqqaama, shin iya som77on be7iya wode I daaburanchcho; iya odaykka pathenna" yaagosona. 11He asati nu haahon de7ishe xaafiya dabddaabbiyaninne matan hinttera de7ishe oothiya oosuwa giddon dummatethi baynnayssa akeeko. 12Nuuni banttana nashshiya asatara nuna ginayanaw woykko gaaddeyanaw koyokko. Shin entti banttana banttara ginayidi woykko gaaddeyidi be7ishe eeya. 13Shin nuuni Xoossay nuus immida dhassan ceeqettoosippe attin zawaa pinnidi ceeqettoko; he zaway hinttekokka gakkees. 14Nuuni besseyssafe aathidi ceeqettoko, shin Kiristtoosa Wonggelaa hintteko gathidayssan ceeqettoos. 15Nuuni Xoossay essida zawappe pinnidi, harati oothida ooson ceeqettoko. Gidoshin, hintte ammanoy diccana mela Xoossay immida zawan hintte giddon nu oothiya oosoy dalggana gidi qoppoos. 16Nuuni hara asi ba zawan oothida ooson gelidi ceeqettoko, shin hinttefe pinnidi haratas Wonggelaa markkattanaw dandda7os. 17Shin, Geeshsha Maxaafan, "Ceeqqiya ubbay Godaa lo77otethan ceeqqo" yaagidi xaafettis. 18Goday nashshiya uraappe attin bana baw nashshiya uray nashettenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\