2 Qoronttoosa 11

1Ta guutha eeyatethaa hintte ha77ika dandda7ana gada qoppays; hayyana dandda7ite. 2Xoossay hinttew qoppidaysssada, takka hinttew qoppays. Taani hinttena geeshsha geela7ida issi addiya, Kiristtoosas immanaw oychcha wothas. 3Shin shooshay ba geniyan Hewaanno balethidayssada ooni eri hintte wozanay iitidi Kiristtoosas de7iya hintte suuretethaanne geeshshatethaa agganddetii gada hirggays. 4Issi asi yidi, nuuni hinttew markkattida Yesuusappe hara Yesuusa hinttew markkatiko, woykko hintte ekkida Ayyaanaappenne Wonggelaappe hara ayyaananne Wonggelaa hinttew odikko, si77i gidi ekkeeta. 5Shin taani Yesuus kiittida "Gita hawaaretappe" guuxays gada qoppike. 6Taani oda eronna asi gidikkoka, eratethi taw de7ees. Hessa ta hinttew daro ogen qonccisas. 7Taani miishe oychchonna Xoossaa Wonggelaa hinttew coo odidaysinne hinttena dhoqqu oothada tana toochchidayssi taw nagara gidi? 8Taani hinttew oothanaw hara woosa keethatappe miishe bonqqa ekkas. 9Ta hinttera de7iya wode tana metinkka hinttefe issi asikka waaysabiikke. Maqedooniyappe yida ammaneyssati tana koshshiyaba ubban maaddidosona. Hachchi gakkanaw ta hinttew tooho gidabiikke sinthaskka tooho gidikke. 10Kiristtoosa tumatethay tanan de7ishin, ta ceequwa Akkaya biittan tana oonikka diggenna. 11Ta hayssa ays gaynaa? Hinttena dosonna gishosseyye? Taani hinttena doseyssa Xoossay erees. 12"Nukka hintte mela oothoos" yaagidi ceeqqiya hankko hawaareta ceequwa gaasuwa dhayssanaw ha77i ta ootheyssa sinthaskka oothana. 13Hayssa mela asati Kiristtoosa hawaare daananaw banttana laammiya worddanchcho hawaaretanne cimmiya oosanchchota. 14Hessi malaalisiyabaa gidenna; ays giikko, Xalahey poo7o kiitanchcho daananaw bana laammees. 15Hessa gisho, Xalahe oosanchchoti xillotethaa oosanchchota daananaw banttana laammiko hessi gitabaa gidenna. Entti wurssethan bantta oosuwada ekkana. 16Oonikka tana eeya gidi qopponna mela zaaradakka odays. Ta hinttew eeya daanikkoka ta guuthara ceeqettana mela tana eeya oothidi ekkite. 17Taani hayssada ceeqettada odettey, Goday koyeyssada gidonnashin eeyatethan odays. 18Daro asay ha sa7aaban ceeqettiya gisho takka ceeqettana. 19Hintte wozanaama gidiya gisho eeya asabaa ufayssan dandda7eeta. 20Oonikka hinttena aylleykko woykko hinttena bonqiko woykko baw maadettanaw hintteko shiiqikko woykko hintte bolla otortiko woykko hinttena baqqiko hintte dandda7eeta. 21Nuuni hessa oothanaw daro daaburanchcho gideyssa yeellatashe ta odays. Shin oonikka minnidi ceeqqettiko, takka ceeqqettanaw minnays. Taani hessa eeya asada odettays. 22Entti Ibraawe? Takka Ibraawe. Entti Isra7eele? Takka Isra7eele. Entti Abrahame sheeshee? Takka Abrahame sheeshi. 23Entti Kiristtoosa oosanachcho? Taani gooshsha asada odays, enttafe aadhdhiya Kiristtoosa oosanchcho. Taani ooson daro daaburas; daro wode qashettas; garaafettas; daro wode hayqoppe attas. 24Ayhudeti tana hasttamanne uddufuna ichchashu toho garaafidosona. 25Heedzu toho xam77an shocettas; issi toho shuchchan cadettas; markkabey heedzu toho me77is; abbaa giddon issi qamma kumethi aqada pee7as. 26Taani daro ogiya daaburan hamuttas. Kixa haathafenne panggafe attas. Ayhudetinne Ayhude gidonna asay ta bolla meto gathidosona. Katamay, bazzoy, abbay, tana yashshis; ammaniyaa daaniya asati tana waaysidosona. 27Taani ooson daaburasinne cawattas, daro toho dhiskko dhayas, koshattas, saamottas, daro toho xoomas, meegettas, kallottas. 28Haraba ubbaa taybonna ubba wode tana qofisey woosa keethatabaa. 29Issi asi daaburiya wode iyara ta daaburabiikinna? Issi asi nagaran dhubettiya wode ta awude qiirottonna aggadina? 30Ta ceeqettanaw koshshiyabaa gidikko taani daaburanchcho gideyssa erisiyaban ceeqettana. 31Merinaw bonchchettida Xoossay, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aaway, ta worddotonnayssa erees. 32Damasqqo kataman Aretaasa giya kawuwappe garssara haareyssi tana oythanaw koyidi Damasqqo katamaa penggiya naagisis. 33Shin asay tana daachchon yeggidi, katamaa dirssaa maskkootiyara wodhisin taani iya kushiyappe attas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\