2 Qoronttoosa 12

1Ceeqetethas go77i baynnayssa erays. Shin ceeqettanaw koshshiko, Godaappe ekkida qonccethan ceeqqana. 2Tammanne oyddu laythafe kase, Kiristtoosa ammaniyaa issi uray heedzantho saluwa bidayssa ta erays. He uray ashon woykko ashoppe karera bidaakko ta erikke; Xoossay erees. 3He uray heedzantho saluwa ekettidayssa erays. Shin I ashon woykko ashoppe karera ekettidaakko ta erikke; Xoossay erees. 4He uray gannate ekettidi asi qonccisanawunne asi odanaw dandda7onnabaa si7is. 5Taani he addiyaban ceeqettana, shin taani ta daaburaappe attin tanan ceeqettiyabay baawa. 6Taani tumaa odettiya gisho ceeqettanaw koykkoka eeya gidikke. Shin asi ta ootheyssa be7eyssafenne si7eyssafe aathidi qoppona mela gada ceeqetethi aggays. 7Taw qonccida gita qonccethan ta otorttonna mela tana waaysanaw ta ashuwan caddiya Xalahiya kiitanchchoy taw imettis. 8Ha waaysiyaba taappe diggana mela taani Godaa heedzu toho woossas. 9Shin Goday, "Ta wolqqay ne daaburan qoncciya gisho ta aadho keehatethay new gidana" yaagis. Kiristtoosa wolqqay tanan qonccana mela ta daaburan ufayttashe ceeqettays. 10Taani Kiristtoosa gisho daaburiya wode cayettiya wode waayettiya wode goodettiya wode metootiya wode ta daaburan ufayttays. Ays giikko, ta daaburiya wode he wode minnays. 11Taani eeya asada ceeqettas. Hessada ta ceeqettana mela oothiday hinttena. Ta, ta huu7en erettonna asi gidikkoka, "Gita hawaareta" geetetteyssatappe guuxike. Hessa taw markkattanaw bessey hinttenashin. 12Ta hintte giddon de7ashe dandda7an oothida malaatatinne mallati ta tuma hawaare gideyssa bessosona. 13Ta hinttew tooho gidonnayssafe attin hara woosa keethatappe hintte aybin guuxidetii? Hessi bala gidikko tana maarite. 14Taani hintteko baanaw giigettishin hayssi taw heedzantho. Ta hinttenappe attin hinttew de7iyabaa koyonna gisho hinttena waaysanaw koyikke. Yelidayssati bantta naytas shalo minjjoosonappe attin nayti banttana yelidayssatas shalo minjjokona. 15Ta hintte gisho taw de7iyabaanne tana aatha imminkka tana ufayssees. Yaatin, taani hinttena hessada keeha siiqiya wode hintte tana guuthara siiqetii? 16Gidikkoka, ta hinttew tooho gidikke; waaysabiikke; shin hinttena cimoninne genen oykkidabaa hinttew daanonna aggenna. 17Hari attoshin, ta hintteko kiittida asatappe hinttena cimmida asi de7ii? 18Titoy hintteko baana mela taani woossas; qassi ammaniyaa ishaakka iyara yeddas. Yaatin, Titoy hinttena cimmide? Nuuni nu oosuwa issi ayyaanan oothibookko? Qassi nu hanoykka issino gidennee? 19Nu ubba wode hintte sinthan nuna xillisanaw mootettiyabaa hinttew daanii? Nu Kiristtoosan de7idi Xoossaa sinthan ha77i gakkanaw odoos. Nu siiqo ishato, nu ha ubbaa oothey hinttena dichchanaassa. 20Ta hintteko biya wode ooni eri hintte ta koyeyssada hanonna, qassi takka hintte koyeyssada hanonna gahettonna aggoko gada yayyays. Qassi ooni eri hintte giddon palami, qanaatey, hanqoy, yiiqey, zigirssi, asa sunthu iisoy, otoroynne kachchi doonna aggenna gada yayyays. 21Taani nam77antho hintteko biya wode Xoossay hintte sinthan tana kawushshana gada yayyays. Kase nagara oothidi he bantta oothida tunatethaafe, laymatethafenne yeellayaa oosuwappe simmiboonna asata be7ada azzanonna aggike gada yayyays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\