2 Qoronttoosa 13

1Ta hintteko bishin hayssi heedzantho. Ay mootoykka nam77u woykko heedzu markkan minnees. 2Taani nam77antho hinttera gahettida wode hintte giddon kase nagara oothida uraanne harata ubbaa seeronna aggike gada oda wothas. Ha77i ta haakkada de7ikkoka simmada hintteko biya wode ooddeskka qadhettike. 3Tanan de7idi odey Kiristtoosa gideyssa hintte eranaw koyeeta. I hinttera haasayaa wode wolqqaamappe attin hintte giddon daaburanchcho gidenna. 4Kiristtoosi masqaliya bolla daaburan kaqettis, shin Xoossaa wolqqan de7on de7ees. I daaburanchcho gididayssada, nukka daaburanchcho. Shin hinttena haggaazanaw Xoossaa wolqqan iyara de7on daana. 5Ammanon minnidi de7iyakko hinttena hinttew paaci be7ite. Paacen hintte kunddonna attiko, Kiristtoosi hinttenan de7eyssa hintte ereeta. Shin Kiristtoosi hinttenan doonna ixxiko hintte kunddeeta. 6Nuuni paacen kunddonayssa hintte ereeta gada ammanays. 7Hintte iitabaa oothonna mela nuuni Xoossaa woossos. Nuuni mino gideyssa asay be7ana mela gidonnashin nuuni mino gidonna ixxikokka, hintte lo77o oothana mela nuuni woossos. 8Nuuni tumaas oothoosippe attin tumaara eqettiyabaa aybaakka oothoko. 9Nu daaburiya wode hintte qassi minniya wode nuna ufayssees. Hintte borey baynnayssata gidana mela nu hinttew Xoossaa woossos. 10Taani hinttefe haakkada de7ashe xaafiday hessa gishossa. Taani hintteko biya wode Goday taw immida maatan zemppada hintte bolla godattanaw koyikke. Goday taw maata immiday, hinttena maaddanaassafe attin qohanaassa gidenna. 11Wurssethan ta ishato, saro de7ite. Borey baynna de7ite; ta zoriya si7ite. Issi wozanan gididi de7ite; sarotethan de7ite. Siiqonne saro immiya Xoossay hinttera gido. 12Geeshsha yeeretethi yeerettishe, issoy issuwa sarothite. 13Xoossaa asa ubbay hinttena saro saro yaagosona. 14Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay, Xoossaa siiqoy, Geeshsha Ayyaana issifetethay hintte ubbaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\