2 Qoronttoosa 2

1Taani nam77antho hintteko biikke gada qofa qachchiday hinttena azzanthonna agganaassa. 2Taani hinttena azzanthikokka ta azzanthida hinttefe hari tana ufayssanaw de7ey oonee? 3Taani hinttew he dabddaabbiya xaafiday, ta hinttena be7anaw biya wode tana ufayssanaw bessiya asan ta azzananaw koyonna gishossa. Ta ufayttiya wode hintte ubbayka ufayttanayssa ta ammanays. 4Taani daro waayeninne un77an qassi daro afuthan xaafiday, hinttena azzanthanaassa gidonnashin taani hinttena ubbaa ay mela dosiyakko hinttena erisana melassa. 5Ase azzanthida oonikka de7ikko ta iya balaa darssanaw koyikkefe attin tana gidonnashin hinttefe darota azzanthis. 6Hinttefe dariya asay he uraa seerida seeray iyaw gidana. 7Hessa gisho, he uray daro azzanidi, ufayssi qanxonna mela hintte iya maaranawunne minthethanaw bessees. 8Hintte iya siiqeyssa zaari iyaw qonccisana mela ta hinttena woossays. 9Ta he dabddaabbiya hinttew xaafiday, hintte paacettidi, ubbaban taw kiitetteyssa eranaw koyida gishossa. 10Hintte maariya uraa takka maarana. Taani maaranabay aybi de7ikkoka, Kiristtoosa sinthan hintte gisho gada maaras. 11Taani hessa oothiday Xalahiya cimo oosuwa nu eriya gisho xalahen cimettonna attana melassa. 12Taani Kiristtoosa Wonggelaa sabbakanaw Xiro7aada bida wode Goday yan taw ooso oge giigisidi wothis. 13Shin taani ta ishaa Tito yan demmaboonna gisho ta wozanay shemppibeenna. Hessa gisho, yan de7iya asaa sarothada iya koyanaw Maqedooniya bas. 14Shin Kiristtoosa baggara ubba wode nuna xoonon kaalethiyanne shitto mela sawiya Kiristtoosabaa nu eriya timirttiya ubba bessi gathana mela oothiya Xoossaa galati gakko. 15Nuuni attiyaa asaa giddoninne dhayaa asaa giddon Kiristtoosa baggara Xoossaas imettida sawiya shitto mela. 16Dhayaa asaas hayqqoko efiya hayqo peeno; qassi attiyaa asaas de7okko efiya de7o sawo; yaatin, hessa mela oosuwas gidanay oonee? 17Nuuni Xoossaa qaala wodhe demmanaw koyidi walakkidi zal77iya daro asaa mela gidokko. Shin Xoossay kiittida suure asata mela Kiristtoosan de7idi Xoossaa sinthan qaala odoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\