2 Qoronttoosa 3

1Nuuni zaaridi nuna sabbinooyye? Woykko hara asada, saba dabddaabbiya hinttew yeddanaw woykko hinttefe ekkanaw nuna koshshiyye? 2Asi ubbay hinttena erana melanne nabbabana mela hintte nu wozanan xaafettidi de7iya nu dabddaabbe. 3Hintte qalamen gidonnashin de7o Xoossaa Ayyaanan, shuchcha bolla gidonnashin asa wozanan xaafettidayssatanne nunan haggaazettida Kiristtoosa dabddaabbe gideyssa bessideta. 4Nu hessa giday, Kiristtoosa baggara Xoossan ammanoy nuus de7iya gishossa. 5Nu hessa oothanaw dandda7iday Xoossaa wolqqaanappe attin nuuni nu wolqqan aykkoka oothanaw dandda7okko. 6Nu ooratha caaquwa oosanchchota gidana mela Xoossay nuna dandda7isis. He ooratha caaqoy Geeshsha Ayyaanan benttidayssafe attin xaafettida higgen gidenna. Higgey wodhees, shin Geeshsha Ayyaanay de7o immees. 7Shuchcha bolla xaafettida higgey imettiya wode Xoossaa bonchchoy qonccis. Muse som77uwan de7iya bonchchoy dhayishe biyabaa gidikkoka, Isra7eele asay iya som77uwa tishshi oothidi xeellanaw dandda7ibookkona. Hiza, hayqo ehiya higgey hessa mela bonchchon qoncciko, 8yaatin, Geeshsha Ayyaanan oosettiya oosuwa bonchchoy waanidi aadhdhenee? 9Asa bolla pirdda ehiya higgey bonchcho gidikko yaatin, ase xillisiya ooratha ogey waanidi aadhdhidi bonchchettenne? 10Kase bonchcho gididayssa ha77i aadhdhiya bonchchoy de7eyssara gathi be7iya wode bonchchoy baynnabaa gidis. 11Guutha wodes qonccidi guyeppe dhaydayssi hayssada bonchchetiko, merinaw de7eyssi waanidi aadhdhidi bonchchettenne? 12Nuus hayssa mela ufayssay de7iya gisho yeellatonna odettoos. 13Nuuni, Isra7eele asay dhayishe biya bonchchuwa wurssethaa be7onna mela ba som77uwa kammida Muse mela gidokko. 14Shin entta wozanay doccis. Hachchi gakkanaw entti gal77a caaquwa nabbabiya wode entta wozanay he kaman kameti de7ees. He kamay Kiristtoosa xalaalan qaarettees. 15Shin hachchi gakkanawukka entti Muse maxaafaa nabbabiya wode ubban he kamay entta wozanaa kammees. 16Shin oonikka Godaakko simmiya wode awudekka he kamay qaarettees. 17Goday Ayyaana; Godaa Ayyaanay de7iya bessan la77atethi de7ees. 18Nuuni ubbay kametiboonna som77on Godaa bonchchuwa be7ana. Nuuni Ayyaana gidida Godaa malaa daananaw bonchchofe bonchchon laamettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\