2 Qoronttoosa 4

1Hiza, Xoossay ba maarotethan ha oosuwa nuus immida gisho nuuni ufayssi qanxoko. 2Nuuni yeellaya geema ooso ubbaa aggida; gene ooso oothoko; Xoossaa qaala worddora walakkoko. Tumaa qonccen haasayishe, asa ubbaa kahay nuna ekkana mela Xoossaa sinthan nuna shiishoos. 3Nu odiya Wonggelay geemmidabaa gidikkoka, geemmiday dhayo ogen de7iya asaassa. 4Ha alamiya haariya xoossay ammanonna asaa wozanaa goozis. Entti Xoossa malan qonccida Kiristtoosa bonchcho Wonggelaa poo7uwa be7onna mela diggis. 5Nuuni, Yesuus Kiristtoosi Goda gideyssanne nu iya gisho hintte oosanchcho gideyssa odoosippe attin nubaa odokko. 6"Dhuman poo7oy poo7o" gida Xoossay, Kiristtoosa som77uwan poo7iya Xoossaa bonchchuwa eraa poo7uwa immanaw ba poo7uwa nu wozanan poo7isis. 7Shin ubbaafe aadhdhiya wolqqay nubaa gidonnashin Xoossabaa gideyssa bessanaw ha bonchcho shaloy meqqa miishe gidida nu asatethan de7ees. 8Nu ubba baggarakka waayettida, shin meqerettibookko. Nuus haddirssi gidis, shin ufayssi qanxibookko. 9Nu, morkketan goodettida, shin lagge dhayibookko. Nu morkketan shocettidi kunddida, shin dhayibookko. 10Yesuusa de7oy nu asatethan qonccana mela iya hayquwa ubba wode nu asatethan tookkidi yuuyoos. 11Yesuusa de7oy hayqqiya nu asatethan qonccana mela paxa de7iya nuuni iya gisho ubba wode hayqos aadhdhidi imettoos. 12Hiza, hayqoy nunan oothiya wode de7oy hinttenan oothees. 13Geeshsha Maxaafan, "Ta ammanas; hessa gisho haasayas" yaagettis. Hessa mela ammanoy nuus de7iya gisho haasayos. 14Godaa Yesuusa hayqoppe denthida Xoossay, nunakka Yesuusara hayqoppe denthanayssanne hinttera issife ba sinthe shiishanayssa eroos. 15Hessi ubbay haniday hintte gishossa. Xoossaa aadho keehatethay daro asaa gakkiya wode asay Xoossaa bonchchuwas daro galataa immana. 16Hessa gisho, nuuni ufayssi qanxoko. Nu benttiya asatethay daaburishe biyabaa gidikkoka, nu ayyaana asatethay gallas gallas ooraxees. 17Ha77is nuuni waayettiya ha kawushsha waayey, ubbaafe keehi gitatiya merinaa bonchchuwa nuus immisana. 18Nuuni benttiyabaa gidonnashin benttonnabaa xeellos. Benttiyabay ha77issa, shin benttonnabay merinaassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\