2 Qoronttoosa 5

1Ha77i nu de7iya dunkkaane daaniya ha sa7a asatethay laalettikokka, asi keexiboonna, Xoossay keexida merinaa keethay nuus salon de7eyssa eroos. 2Salo asatethaa ma77anaw amottishe ha77i ha sa7an de7ishe oolos. 3Nuuni hessa ma77iya wode kallottoko. 4Dunkkaane daaniya ha sa7a asatethan nu de7ishe deexettidi oolos. Hayqqiya nu asatethay de7on laamettana mela salo asatethaa ma77anaw koyoosippe attin ashuwappe shaakettanaw koyidi gidenna. 5Nuna hayssas giigisiday Xoossaa. Qassi sinthafe yaanabaas oythi oothidi ba Ayyaana nuus immis. 6Hessa gisho, nuuni ha sa7a asatethan de7iya wode ubban Godaappe haakkidi de7eyssa erikkoka ubba wode ammanettidi de7oos. 7Nuuni de7ey ammanonnappe attin be7iyaban gidenna. 8Nu ha sa7a asatethaafe shaakettidi, nu soo bidi Godaara issife daanaw amottiya gisho ammanettidi de7oos. 9Hessa gisho, nu ha asatethan de7in woykko ha asatethaafe shaakettin, nu amoy iya ufayssanayssa. 10Nuuni issoy issoy ha sa7an de7ishe lo77o gidin woykko iita gidin, oothida oosuwas bessiya pirddaa ekkanaw Kiristtoosa pirdda araata sinthan shiiqana. 11Hiza, nuuni Godaa bonchcheyssi ay guussekko eriya gisho asay nu odeyssa ekkana mela zoroos. Xoossay, nuuni ooneekko nuna erees; qassi hintteka hintte kahan nu ooneekko ereeta yaagada qoppays. 12Wozanan gidonnashin malan ceeqettiya asaa doona oythanaw hintte nunan ceeqettana mela hinttew gaaso gidanaw koyoosippe attin nu nuna zaaridi nashshanaw koyokko. 13Nu gooshshi gidikko Xoossaa bonchchossa; wozanaama gidikko hinttessa. 14Issoy ubbaas hayqqidayssanne ubbay qassi iyara hayqqidayssa nu eriya gisho Kiristtoosa siiqoy nuna haarees. 15De7on de7eyssati hizappe guye banttaw gidonnashin enttaw hayqqidayssasinne hayqoppe denddidayssas daana mela Kiristtoosi asa ubbaa gisho hayqqis. 16Hizappe guye, nuuni oonakka asa qofan pirddoko. Hayssafe kase nuuni Kiristtoosakka asa qofan pirddidabaa gidikkoka, hizappe hessada pirddoko. 17Hessa gisho, oonikka Kiristtoosan de7ikko ooratha medhetethi; gal77a medhetethay aadhdhis; ubbayka oorathi gidis. 18Hessa ubbaa Xoossay oothis. I Kiristtoosa baggara nuna baara sigethis. Qassi harata baara sigethana mela nuus sigetho ooso immis. 19Xoossay Kiristtoosa baggara asa ubbaa baara sigethees. Entta nagaraa taybibeenna; qassi asaa baara sigethiya qaala nuus immis. 20Xoossay asaa nu baggara xeegiya gisho nu Kiristtoosan kiitettidi asaa Xoossaara sigettite gidi Kiristtoosa gisho woossos. 21Nuuni Xoossaa xillotethaa Kiristtoosa baggara ekkana mela, nagara eronna Kiristtoosa nu gisho nagaranchcho asada oothis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\