2 Qoronttoosa 6

1Nuuni Xoossaara issife oothiya asi gideyssada, hintte ekkida aadho keehatethaa hada oothonna mela nu hinttena woossos. 2Xoossay, "Ta nena si7ana woden si7as; atotetha gallasan nena maaddas" yaagees. Hekko, ta si7iya wodey ha77i; atotetha gallasay hachchi. 3Oonikka nu oosuwa borana melanne nunan dhubettana mela koyokko. 4Gidoshin, nu tuma Xoossaa oosanchchota gideyssa nu oothiya ubbaban bessida. Daro genccan, waayen, meton, un77an, 5garaafetethan, qashon, ixon kumida wocaman, daaburan, dhiskko dhayon, xooman, 6geeshshatethan, eratethan, dandda7an, keehatethan, Geeshsha Ayyaanan, tuma siiqon, 7tumaa haasayaninne Xoossaa wolqqan nuuni iya oosanchchota gideyssa bessida. Qassi xillotethay nuus tooranne gonddalle. 8Nuuni bonchchettidanne tooshettida; cayettidanne galatettida. Tumaa haasayos, shin asay nuna worddanchcho gidosona. 9Nu asan erettida asi, shin erettonna asa mela gidida. Hayqqidosona yaagettida, shin paxa de7oos; shocettida, shin hayqqibookko. 10Nuuni azzanikkoka ubba wode ufayttoos. Nu manqo daanos, shin daro asaa dureyoos. Qassi aykkoyka baynna asi daanos, shin ubbay nubaa. 11Qoronttoosa asaw, nu hinttew qonccen odida; nu uluwaa hinttena bessida. 12Hintte nuna hintte siiquwa bessonna diggidetappe attin nu nu siiquwa hinttena diggibookko. 13Aawu ba naytas odeyssada ta hinttew odays; nu hinttena nu uluwaa bessidayssada, hintteka hintte uluwaa nuna bessite. 14Ammanonna asaara bessonna ogen waaxettofite. Xillotethasinne nagaras aybi gahetethi de7ii? Poo7osinne dhumas aybi issifetethi de7ii? 15Kiristtoosanne Xalahe issife gathiyabay aybe? Qassi ammaneysinne ammanonnayssi issife koxiyabay aybe? 16Xoossaa Keethas eeqatara aybi issifetethi de7ii? Xoossay, "Taani entta giddon de7ana, entta giddon hamuttana. Taani entta Xoossaa gidana; enttika ta ase gidana" gidayssada, nuuni de7o Xoossaa keethi. 17Hessadakka, Goday, "Entta giddofe shaakettidi keyite; tuna gididabaa bochchofite; ta hinttena ekkana. 18Ta hinttew aawa gidana; hintte taw adde naytanne macca nayta gidana; yaagees Ubbaafe Wolqqaama Goday" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\