2 Qoronttoosa 8

1Nu ishato, Xoossay Maqedooniyan de7iya woosa keethatas immida aadho keehatethaa hintte erana mela nu koyoos. 2Entti gita meton paacettidosona, shin entta ufayssay wolqqaama. Entta manqotethaas zawi baawa, shin bantta imuwan daro keehidosona. 3Entti bantta wolqqaa melanne bantta wolqqaafe aadhdheyssa dosidi immidayssas ta markka. 4Entti Xoossaa asaa maaddiya lo77o ooso nuura oothanaw koyidi nuna daro woossidosona. 5Entti nuuni qoppidayssafe aathidi oothidosona. Koyrottidi banttana Godaas immidosona; kaallidi, Xoossaa sheniyada banttana nuus immidosona. 6Ha lo77o oosuwa doommida Titoy gujji oothanaadanne hinttena maaddidi, he oosuwa polisanaada iya woossida. 7Shin hintte ubbaban, ammanon, haasayan, eratethan, gita amon, nuna siiqoninne ubbaban durettidayssada ha lo77o oosuwankka hintte keeha gidana mela nu koyoos. 8Taani hessa kiittanaw giikke. Shin harata gita amuwaa hintte siiquwara gatha be7ada hintte ay keena tumeekko eranaw gays. 9Hintte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethaa ereeta. Kiristtoosi dure gidi uttidi, hintte iya manqotethan duretanaada hintte gisho manqis. 10Taani ha odan hinttena maaddiya zore zoranaw koyays. Hintte zillaythi immanaw xalaala gidonnashin hessa oothanaw amotethankka hintte koyro. 11Hintte oothanaw doomida oosuwa ha77i polite. Hintte hinttew de7eyssa keena immiko, hessi hintte immanaw daro amotteyssa qonccisees. 12Issi asi immanaw amottiko, iya imoy Xoossaa sinthan ekettey, I baw de7idayssa keena imminappe attin baynnabaappe immanaw un77ettin gidenna. 13Taani hessa gey, hintte ubbay issi gina gidana melassafe attin harati waayappe shemppin hintte waayettana melassa gidenna. 14Wode entta palahay hintte pacaa kunthana mela ha77i hintte palahay entta pacaa kuntho. Hessan hintte gina gidana. 15Geeshsha Maxaafan, "Daro shiishidayssas palahibeenna; guutha shiishidayssas paccibeenna" geetetti xaafettidayssa mela. 16Nu hinttew qoppeyssada Titoykka hinttew qoppana mela oothida Xoossay galatetto. 17Titoy hintteko biday, nu iya denthethida gisho xalaala gidonnashin I ba shenen baanaw amottida gishossa. 18Wonggelaa markkatethan woosa keetha ubban daro erettida ishaa, nuuni Titora issife kiittoos. 19Hessa bolla nuuni ha keeha imotaa efiya wode nuura baana mela ha lo77o oosuwan Godaa bonchchanawunne harata maaddanaw de7iya amuwa bessanaw I woosa keethatan doorettis. 20Ha imettida keeha imuwa, nu ooso bolla peeshshiya wode borettonna mela naagettoos. 21Nuuni Godaa sinthan xalaala gidonnashin asa sinthankka lo77o gididabaa oothoos. 22Qassi daro wode paacen minnidi aadhdhida nu ishaa, enttara hintteko kiittida. I hinttenan keehi ammanettiya gisho ha77i hinttena maaddanaw daro amottees. 23Titobaa eranaw koykko, I hinttena maaddanaw taara oothiya ta ooso laggiya. Hankko ishatabaa gidikko woosa keethati kiittidayssata; qassi asay entta duussaa be7idi Kiristtoosa bonchchosona. 24Hessa gisho, woosa keethati hintte siiquwanne nu hinttena nashsheyssi tuma gideyssa qonccisanaw hintte siiquwa ha asata bessite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\