2 Qoronttoosa 9

1Ammaniya asaas kessiya miishiyabaa ta hinttew xaafanaw koshshenna. 2Hintte maaddanaw keehi amotteyssa ta erays. Hintte Akkaya asay, zillaythafe doomidi maaddanaw giigettidayssa taani Maqedooniya asaas doona kunthada odas. Hintte gita amoykka enttafe darota denthethis. 3Ha oosuwan hinttenan nu ceeqettiya ceeqoy hada gidonna mela koyro hinttebaa ta odidayssada hintte giigettidi naagana mela ha ishata hintteko kiittas. 4Maqedooniya asay taara bidi, hintte giigettonna de7ishin, demmiko, nu hinttenan yeellatana; qassi hintte nuuppe aadho yeellatana. 5Hessa gisho, ha ishati taappe sinthattidi hintteko bidi, hintte immana gida imuwa kasetidi giigisana mela ta enttana kiittas. Taani gakkiya wode he imoy giigi uttees. He wode he keehatetha imoy wolqqan gidonnashin dosan gideyssa erisees. 6Hayssa akeekite; guuthu zeriday guuthu cakkana; daro zeriday daro cakkana. 7Xoossay ufayssan immiya uraa dosiya gisho wolqqan woykko dosi baynna gidonnashin issi issi asi ba wozanan qoppidayssada dosan immanaw bessees. 8Ubba wode ubbaban koshshiyaba ubbaa demmidi lo77o ooso ubbaa oothanaw dandda7ana mela Xoossay hinttew ba anjjuwaa darssana. 9Geeshsha Maxaafan, "I ba shaluwa manqotas laallis; iya xillotethay merinaw de7ana" yaagees. 10Zereyssas zerethi, maanaw kathi immiya Goday, hintte zeriya zerethaa darssidi immana. Hintte xillotethaa ayfiyaakka darssana. 11Daro asay hintte immiya imuwa nuuppe ekkidi, Xoossaa galatanaada, hintte ubba wode darssidi immeyssata gidana mela Xoossay hinttena ubba baggara dureyana. 12Ha hintte immiya imoy ammaniyaa asaa pacaa kuntho xalaala gidonnashin asay Xoossaa galatanaw gaaso gidees. 13Ha hintte oosoy hintte ammanuwa ersidi Kiristtoosa Wonggelaa hintte ammanidinne iyaw kiitettidi hinttew de7iyabaa enttaranne haratara shaakettida gisho ubbay Xoossaa bonchchana. 14Xoossay hinttew immida aadho keehatethaa gisho entti hinttew Xoossaa woossishe hinttena be7anaw laamotosona. 15Zawi baynna Xoossaa imuwas Xoossay galatetto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\