2 Yohaannisa 1

1Ta cimay doorettida godattesinne I naytas kiittida kiita. Ta xalaala gidonnashin tumaa eriya ubbay hinttena dosoosona. 2Ha tumay nunan de7iya gishonne merinaw nuura daana gisho taani hinttena tuma dosays. 3Xoossaa nu Aawanne iya Na7aa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay tumanine siiqon issife nuura gido. 4Aaway nuna kiittidayssada, ne naytappe baggati, tumaas kiitetteyssa be7ada taani daro ufayttas. 5Godattee, ha77ika nuuni ubbay issoy issuwa siiqana mela taani nena woossays. Ha kiitay koyroppe nuura de7iya kiitaappe attin taani new ooratha kiita xaafikke. 6Tuma siiqoy nuuni Xoossaa kiitaa naagidi daanayssa. Qassi koyroppe hintte si7idayssada iya kiitay, hintte ubbay siiqon daana melassa. 7Yesuus Kiristtoosi ase gididi yidayssa ammanonna, daro balethiya asati, alamen denddidosona. Hessa mela asi oonikka baletheyssanne Kiristtoosa morkke. 8Hintte oothida kumetha woytuwa ekkanaw minnite. Hintte oothidayssi dhayonna mela naagettite. 9Kiristtoosa timirttiyan doonnayssasinne iyappe haakkiya uraas Xoossay baawa. Kiristtoosa timirttiyan de7iya uraas Aawaynne Na7ay de7oosona. 10Oonikka hintteko yishe ha timirttiya ehonna ixxiko, hintte soo gelssofite; sarokka gooppite. 11Iya saro giya oonikka iya iita oosuwan iyara shaakettees. 12Taani hinttew xaafanaw koyida darobay de7ees, shin worqqateninne qalamen xaafanaw koyikke. Nu ufayssay polettana mela hinttera som77on gahettada odettanaw hintteko baana gada qoppays. 13Xoossay doorida ne michche nayti nena saro yaagosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\