2 Phexiroosa 1

1Yesuus Kiristtoosa hawaareynne iya aylley, taani, Simoon Phexiroosi, nu Xoossaanne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa xillotethaa baggara nuyssa mela al77o ammano ekkidayssatas ha dabddaabbiya xaafas. 2Xoossaanne nu Godaa Yesuusa eron aadho keehatethaynne saroy hinttew kumo. 3Ba bonchchoninne lo77otethan nuna xeegida iya eron de7osinne Xoossaa daanidi daanaw koshshiyaba ubbaa Xoossay ba wolqqan nuus immis. 4Hintte iita amo gaason medhettiya ha alamiyan de7iya bashshaafe kessi ekkanaadanne Xoossaa xoossatethan shaakettanaada, ha imotata baggara daro al77onne gita ufayssaa nuus immis. 5Hessa gisho, minnidi, hintte ammanuwa bolla lo77otethi, lo77otetha bolla eratethi, 6eratetha bolla bana haaro, bana haaro bolla gencca, gencca bolla Xoossaa daano, 7Xoossaa daano bolla ishatetha keehatethi, ishatetha keehatetha bolla siiqo gujjite. 8Hayssati hinttew daridi de7iyabaa gidikko, Godaa Yesuus Kiristtoosa eron maaddiya asinne ayfera de7iya asi oothana. 9Shin hessati baynna oonikka matan de7iyabaa xalaala be7iya qooqe. I ba kase nagaraappe geeyidayssa dogis. 10Hessa gisho, ta ishato, hintte xeessanne hintte dooruwa minthanaw kaseyssafe aathidi minnite. Hintte hessata oothiyabaa gidikko, dhubetteketa. 11Hessan nu Godaanne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa merinaa kawotethaa geliya kumetha maatay hinttew imettana. 12Hessa gisho, hintte hayssata eriyabaanne he oykkida tuman minnidi de7iyabaa gidikkoka, taani hayssata ubba wode hinttena hassayiso aggike. 13Taani shemppora de7ida wode ubban hinttena hassayisanayssi koshshiyabaa gada qoppays. 14Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi taw qonccisadayssada taani ha hayqqiya asatethaa gam77onna qaara yeggada baanayssa erays. 15Taani hinttefe shaakettikokka hintte hayssata ubba wode akeekana mela taw dandda7ettiyabaa ubbaa oothana. 16Nuuni Godaa Kiristtoosa wolqqaanne iya yuussabaa hinttew odey, iya gita bonchchuwa be7idippe attin medhdhi kessida hayse gidenna. 17Daro wolqqaama bonchchuwafe, "Taani ufayttiya, ta dosiya na7ay hayssa" yaagiya qaalay yida wode Xoossaa Aawappe bonchchonne galata ekkis. 18Nuuni geeshsha deriya bolla iyara de7iya wode he qaalay saloppe yishin si7ida. 19Nuus hessafe aadhdhiya ammanettida tinbbite qaali de7ees. Sa7i wonttana gakkanawunne bakkali hintte wozanan dolana gakkanaw, dhuman poo7iya poo7o asi naageyssada, hintte he qaalaa naagikko lo77o ootheeta. 20Ubbaafe kasetidi hayssa erite. Geeshsha Maxaafan xaafettida tinbbite qaala oonikka ba dosidaada birshshanaw dandda7enna. 21Tinbbite ubbaa, Xoossay kiittida asati Geeshsha Ayyaanay kaalethin, odidosonappe attin asa shenen odibookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\