2 Phexiroosa 2

1Shin worddo nabeti kase asaa giddon de7eyssa mela ha77ika worddo asttamaareti hintte giddon denddana. Entti banttana wozida, Godaa kaddidi, dhayssiya worddo timirttiya ehana. Hessan entti bantta bolla ellesidi dhayo ehoosona. 2Daro asay yeellayaa entta iita ogiya kaallana; entta gaason tuma ogey cayettana. 3Worddo asttamaareti miishe yaaridi banttaw medhdhi kessida hayssen hinttena bonqana. Benippe doomidi entta pirdday giigi uttis; entta dhayoykka enttana naagi uttis. 4Nagara oothida kiitanchchotas Xoossay qadhettonna, pirdda gallas gakkanaw gaanname dhuma ollan entta qachchi yeggis. 5Hessadakka, Xoossay xillotethabaa odiya Nohenne hara laappun asata ashshidi, Xoossaa goynnona asay de7iya beni alamiya qadhettonna dhayo haathan dhayssis. 6Geellatas leemiso gidana mela Xoossay Soodomenne Gamoora katamata bido oothidi xuuggidi dhayssis. 7Higges kiitettonna laymatiya asata giddon waayettishe de7ida xillo Looxe Xoossay ashshis. 8He xillo addey entta giddon de7ishe, entti oothiya iita oosuwa gallas gallas be7ida wodenne si7ida wode iya lo77o wozanay un77ettees. 9Hessa gidikko, Goday, bana goynniya asata paaceppe waati ashshaneekko, qassi nagaranchchota pirdda gallasaas gakkanaw waattidi seerishe naagisaneekko erees. 10Ubbaafe aathidi tuna amon asho qofa kaalleyssatanne maata aawata kadheyssata, pirdda gallas gakkanaw Goday naagisis. He asati ganjje minonne otoranchcho gidiya gisho salo medhetethata cayishe yayyokonna. 11Shin kiitanchchoti worddo asttamaaretappe wolqqaninne minotethan daro aadhdhoosonashin Godaa sinthan salo medhetethata cayokkona. 12Shin he asati bantta eronnaban gelidi cayoosona. Entti oykettanawnne hayqqanaw yelettida, wozani baynna do7a mela hanoosona; enttika wora do7ada coo dhayana. 13Entti gathida metuwada zaari metootana. Seeta gallas yexxishe guppeyssa ufayssiyabaa gidi qoppoosona. Entti kawushshatanne tunata gidi de7ishe hinttera shaakettiya siiqo imatuwan ufayttoosona. 14Laymatiya maccasi xeellidi aggonna ayfey enttaw de7ees; qassi nagara ootheyssa aggokona. Ammanon minniboonna asaa cimmoosona. Enttaw ubba wode amottiya wozani de7ees; entti qanggettidayssata. 15Entti suure oge aggidi, makkala miishe siiqidi balida, Bi7oora na7aa Balaama ogiya kaallidosona. 16I ba nagara gaason hanqettis; dooni baynna harey asada haasayidi nabiya gooshshatethaa teqqis. 17He asati melida pulttota melanne carkkoy tookkidi efiya shaara mela; entta naagey sakkana dhumaa. 18Entti hadanne otoro oda odettishe balan de7iya asaa giddofe kessi ekkidi buroo minniboonna asata laymatetha asho amon cimmidi balethoosona. 19Entti banttaw dhayo aylletethan de7ishe haratakko, "Hintte aylletethafe keyana" yaagosona. Ays giikko, asi ba xoonettidaba ubbaas aylle. 20Entti ashshiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa eridi ha alamiya tunatethaafe kessi ekkidaappe guye, zaari qaxettidi xoonettiko kase de7iya de7uwappe guyeyssi enttaw iita gidana. 21Entti xillotetha ogiya eri simmidi aggeyssafe koyrottidi geeshsha kiitta eronnaako enttaw lo77oshin. 22"Kani ba cooshshaako guye simmees" qassi, "Meecettida gudunthoy guye simmidi urqqan gonddorettees" giya leemisoy tuma gideyssi entta bolla oothees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\