2 Phexiroosa 3

1Ta siiqo ishato, hayssi ta hinttew xaafida dabddaabbey nam77antho. Taani ha nam77u dabddaabbetakka hinttew xaafiday, hintte suure qofaa qoppanaada hinttena denthethanaassa. 2Qassi geeshsha nabeti beni odida qaalanne nuna ashshiya Goday, hawaareta baggara kiittida kiitta hintte hassayana mela koyays. 3Ubbaafe kasetidi, wode wurssethan bantta amuwaa kaallidi ase toochcheyssati, toochchishe yaanayssa erite. 4Entti, "Ta yaana gidayssi awun de7ii? Nu aawati hayqqidosona, shin ubbabay sa7ay medhettosappe doomidi de7eyssada de7ees" yaagosona. 5Daro wodeppe kase saloy Xoossaa qaalan medhettidayssa; qassi sa7ay haathafenne haathan medhettidayssa erishe kaddoosona. 6He wode de7iya sa7ay haathan mitettidi dhays. 7Shin ha77i de7iya saloynne sa7ay, geellati pirddettiya gallasaynne dhayaa gallasay gakkanaw he qaalan tamas naagettidi de7oosona. 8Shin ta siiqo ishato, ha issibaa dogoppite. Godaa matan issi gallasi mukulu laytha mela gideyssanne mukulu laythi issi gallasa mela gideyssa dogoppite. 9Issoti issoti gam77is gidi qoppeyssada, Goday ba ufayssa qaala gisho gam77enna. Shin oonikka dhayonna mela koyidi, ubbay bantta nagaraappe simmana mela hintte gisho gidi genccees. 10Shin Godaa gallasay kaysoda yaana. He gallasan saloti wolqqaama guunthan dhayana; salo medhetethati taman xuugettana; sa7aynne iya bolla de7iya ubbay dhayana. 11Hiza, ubbabay hessada hanida dhayaabaa gidikko hintte ay mela asi gidanaw bessii? Hintte geeshshinne Xoossaa daaniya de7o daanaw bessees. 12Hintte sinthara yaa Xoossaa gallasaa naagishe hinttew dandda7ettiyaba ubbaa oothidi he gallasaa eesoyite. He gallas salotinne iyan de7iyabay taman xuugettana; wolqqaama suulan til77ana. 13Shin nuuni xillotethi haariya ooratha salonne ooratha sa7a Xoossaa ufayssa qaalada naagoos. 14Hessa gisho, ta siiqo ishato, nu he gallasaa naagiya gisho pokkoynne borey baynnayssata gididi, Godaara saron daanaw minnite. 15Asi ubbay attana mela koyidi Goday dandda7eyssa dogoppite. Qassi nu siiqo ishay, Phawuloosi, Xoossay iyaw immida cinccatethan hessada hinttew xaafis. 16I ba dabddaabbeta ubban hessatabaa xaafis. Iya dabddaabbeta giddon akeekanaw waaysiya qofati de7oosona. Tamaariboonnanne minniboonna asati hara Xoossaa qaala mirqeyssada ha kiitatakka dhayanaw machchidi mirqoosona. 17Hessa gisho, ta siiqo ishato, hintte hessa eriya gisho makkalata balan cimettidi, dhayonna melanne minnidi de7iya bessaafe kunddonna mela naagettite. 18Shin hintte nuna ashshiya nu Godaa, Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethaaninne eratethan diccite. Iyaw ha77ika merinawukka bonchchoy gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\