2 Teselonqe 1

1Phawuloosi, Sillaaseynne Ximotiyoosi Teselonqe woosa keethan de7iya, Xoossaa Aawabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa gidida asaas xaafida kiitaa. 2Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 3Nu ishato, hintte ammanoynne hintte issoy issuwanne harata siiqiya siiqoy daro dicciya gisho nuuni hessas Xoossaa ubba wode galatanaw bessees. 4Hinttena gakkida goodaninne waaye ubban genccaninne ammanon minnidi eqqida gisho nuuni nu huu7en Xoossaa woosa keethatan hinttebaa markkattishe hinttenan ceeqettoos. 5Hintte iya gisho gidi meto ekkiya Xoossaa kawotethaas besseyssata gididi taybettana mela Xoossaa xillo pirddaas hayssi malla. 6Xoossay tuma pirddaa pirddana. Xoossay hinttena waayseyssata bolla waaye ehana. 7Goday Yesuusi ba wolqqaama kiitanchchotara, tama lacora saloppe yaa wode waayettiya hinttenanne nuna shemppisana. 8Qassi Xoossay bana eronnayssatanne nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Wonggelaas kiitettonayssata pirddana. 9Entti Godaa sinthafenne iya bonchchuwa wolqqaafe shaakettidi merinaa dhayuwan pirddettana. 10He gallas, I bayssataninne bana ammaneyssata ubban bonchchettanwunne sabettanaw yaa wode nu hinttew odida kiitaa hintte ammanida gisho hintte iya bonchcheyssata giddoninne sabbeyssata giddon daana. 11Nuuni hinttew ubba wode Xoossaa woossey hessassa. Nu Xoossay hinttena xeegida de7uwas besseyssata gididi taybettana mela nuuni woossos. Hintte lo77obaa oothanaw amottiya amuwaanne hintte ammano oosuwa I ba wolqqan polo. 12Hessan nu Xoossaanne nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethan, Godaa Yesuusa sunthaa hintte bonchchana; hinttenakka I bonchchana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\